वेळूस न्हंयेची पातळी धोक्या मेरेन

उपाट भरून व्हांवपी वेळूस न्हंय.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सत्तरींत उटंगार चालूच; न्हंयांची पातळी वाडली, रगाडा नियंत्रणांत

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

वाळपयः सत्तरी म्हालांत शुक्रारा सकाळच्यान उटंगाराचो पावस पडटालो. ताका लागून रगाडा, म्हादय, वेळूस, व्हाळवाट न्हंयांच्या उदकाची पातळी ल्हवू ल्हवू वाडपाक लागल्या. वेळूस न्हंयेच्या उदकाची पातळी सांज मेरेन धोक्याचे रेशे मेरेन पावपाक आयिल्ली. ताका लागून आपत्कालीन यंत्रणेची धांवपळ जाली. पावसाचें प्रमाण अशेंच चालू उरलें जाल्यार संबंदीत वाठारांतल्या लोकांक सादुरकायेची शिटकावणी दितले, अशें उपजिल्होधिकारी प्रवीण परब हांणी म्हणलां.

उपजिल्होधिकाऱ्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण सध्या उदकाची पातली 25.5 मिटरांचेर आसा. ती 26 मिटरांचेर पावले उपरांत ते धोक्याची थारपाक शकता.

सकाळीं सत्तरी म्हालांत गोळावली, रिवे, ठाणे, कोपाड्डें, चरावणे, पाली, नानेली, हेदोडें, सातोडें, वेळूस ह्या वाठारांनी उटंगाराचो पावस पडिल्ल्यान वेळूस न्हंयेचें उदक वाडलां. ह्या वाठारांतलें उदक वेळूस न्हंयेंत येता.

मजगतीं, उपजिल्होधिकारी परब, मामलेदार कौशीक देसाय, संयुक्त मामलेदार साईश नायक, उदक शिंपणावळ खात्याचे सहाय्यक अभियंते शैलेश पोकळे आनी हेर अधिकाऱ्यांनी वेळूस न्हंयेच्या उदकाचे पातळीचो नियाळ घेतलो. ह्या वेळार तांणी वेगवेगळ्या वाठारांनी भेट दिवन स्थितीची पळोवणी केली. उदकाची पातळी वाडत आशिल्ल्यान आपत्कालीन यंत्रणा सज्ज केल्या. गरज पडली जाल्यार संबंदीत वाठारांतल्या लोकांक सुरक्षीत सुवातेचेर व्हरतले, अशें उपजिल्होधिकारी परब हांणी प्रतिनिधी कडेन उलयतना सांगलें. फाटल्या चार दिसां सावन रगाडा न्हंयेच्या उदकाची पातळी धोकादायर पद्दतीन वाडटाली. मात काल ती नियंत्रणांत आशिल्ली.