वेळसांव दर्यादेगेर व्हडा प्रमाणांत मरता नुस्तें

मेल्ल्या नुस्त्याची पळोवणी करतना आमदार आंतोन वास.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कुठ्ठाळीचे आमदार आंतोन वास हांणी केली पळोवणी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

वास्कोः वेळसांव दर्यादेगेर व्हडा प्रमाणांत नुस्तें मेल्ल्या प्रकरणांत गंभीर दखल घेवन कुठ्ठाळीचे आमदार आंतोन वास हांणी पळोवणी केली. नुस्तें मरपाचें कारण सोदून सरकारी अधिकार्‍यांनी संबंदितां आड कारवाय करपाची गरज आसा. नुस्तेमार्‍यांच्या बर्‍या खातीर आपूण हो प्रस्न सोडोवपाचो यत्न करतलों, अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें.

वेळसांव दर्यादेगेर नुस्तें मरपाचे प्रकार फाटल्या कांय वर्सां सावन घडतूच आसात. हाच्या फाटलें कारण सोदपाक कोणूच तयार ना. आतां मेरेनच्या लोकप्रतिनिधींनी हाचेर सरकें लक्ष दिवंक ना, असो दावो नुस्तेकार भाव करतात.

वेळसांव दर्यादेगे कडल्यान कांय अंतराचेर आशिल्ले एके कंपनींतल्यान रसायन, घाणयारें उदक येवन दर्याच्या उदकाक मेळटा, ताका लागून नुस्तें मरता, असो दावो थळाव्या नुस्तेकार भावांनी केला.

मजगतीं, पंदरा दिसां आदीं हे दर्यादेगेर नुस्तें मेले उपरांत गोंय राज्य प्रदुशण नियंत्रण मंडळान दखल घेवन वेळसांव दर्याच्या उदकाचे नमुने व्हेल्ले. मात ते विशींचो अहवाल अजून लेगीत उक्ताडार येवंक ना. उपरांत परतून दोन दिसांनी नुस्तें मेल्ल्यान ताची पळोवणी आमदार वास हांणी केली. आपणें हे विशीं जिल्होधिकारी, उपजिल्होधिकारी, गोंय राज्य प्रदुशण नियंत्रण मंडळ, पुलीस, भलायकी खात्याक तशेंच संबंदीत कंपनीक कळयलां. अजून आपल्या हे विशीं जाप मेळूंक ना. हांगा नुस्तें कशें मरता हे विशीं कळपाची गरज आसा. नुस्तें मेल्ल्यान थळाव्या नुस्तेकार भावांच्या वेवसायाचेर परिणाम जाता, अशें वास हांणी सांगलें.