वेळसांव दर्यादेगेर टाॅवर नाकाच

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

चक्रीवादळ, त्सुनामी विशीं पूर्वसुचोवणी दिवपा खातीर वेळसांव दर्यादेगेर उबारतल्या टाॅवराक ग्रामस्थांनी खर विरोध उक्तायला. हो विरोध मतींत घेवन ग्रामसभेंत हे विशींचो थाराव मांडलो आनी तो मंजूर जालो. थळाव्या गोंयकारां मदल्या कांय जाणांनी आपले हातगाडे गोंयां भायल्यांक भाड्यान दिल्ले खातीर कांय ग्रामस्थांनी तिडक उक्तायली. ताचेर चर्चा जाली आनी तांचे आड कारवाय करून ते हातगाडे गोंयकारांक दिवपाचो थारावूय घेतलो अशें सरपंच हेन्रिक्स डिमेलो हांणी सांगलें.
हे ग्रामसभेंत समाजीक कार्यकर्ते रुकोझिन्हो डिसोझा हांणी सरपंच, उपसरपंच, पंच हांच्या पांच वर्सांच्या समाजीक कार्याची दखल घेवन तांचो भोवमान केलो. अशे तरेचो भोवमान करून एक आदर्श देख वेळसांव-पाळे पंचायतीन हेर पंचायती मुखार दवरल्या.
वेळसांव-पाळेचे ग्रामसभेंत कांय म्हत्वाच्या विशयांचेर चर्चा जाली. पंचायत मंडळाची ही निमणी ग्रामसभा आसली. वेळसांव दर्यादेगेर उबारतल्या टाॅवराक ग्रामस्थांचो विरोध आशिल्ल्यान ते विशीं चर्चा केली. ह्या टाॅवराक लागून फुडारांत कांय अडचणी उप्रासपाची शक्यताय कांय जाणांनी उक्तायली. वादळ आनी वाऱ्या विशीं हवामान खात्या कडल्यान पूर्वसुचोवणी मेळटा आशिल्ल्यान ह्या टाॅवराची गरजूच ना अशें कांय नुस्तेमारांचें म्हणणें आसलें. कांय ग्रामस्थांनी ह्या टाॅवराक विरोध केलो. ग्रामस्थांचो विरोध मतींत घेवन हो टाॅवर थंय नाकाच अशी भुमिका पंचांनी घेतली आनी ते विशींचो थाराव मांडलो. तो मंजूर जालो.
थळाव्यांक रोजगार उपलब्ध जावचो हे खातीर कांय जाणांक हातगाड्यांचे परवाने दिल्यात. पूण तातूंतले कांय जाण स्वता वेवसाय करिनासतना आपले हातगाडे गोंयां भायल्यांक भाड्यान दिवन मेकळे जाल्यात. तशो कागाळी थळाव्यांनी दिल्ल्यो. ते विशीं चर्चा जाली. संबंदितां आड कारवाय करून ते हातगाडे गरजेवंत थळाव्या गोंयकारांक दिवचे असो प्रस्ताव आयलो. ताका लागून जांणी आपले परवाने दुसऱ्यांक दिले तांचे आड कारवाय करून ते परवाने थळाव्या गोंयकारांक दिवपा विशीं थाराव घेतलो.
सातूय पंच वांगड्यांनी फाटल्या पांच वर्सांत बरे तरेन पंचायतीचो कारभार चलयिल्ले खातीर रोकोझिन्हो डिसोझा हांचे हस्तुकीं तांचो  भोवमान केलो.
ह्या सात जाणांनी एकठांय रावन बरो कारभार केला. हे पंचायतींत विरोधक नासले. अविस्वास थाराव हाडूंक ना. सगल्यांत म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार भ्रश्टाचाराचें एकूय प्रकरण कानार पडूंक ना. ह्या पंच वांगड्यांनी केल्ल्या समाजीक कार्याक लागून गांवान नांव जोडलें म्हणून तांचो भोवमान करपाची संद म्हाका मेळ्ळी अशें डिसोझा हांणी सांगलें.