वॅलेंटायन डे आनी गुलाब

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फे ब्रुवारी म्हयनो हो मोगाचो शिंवर करपाचो म्हयनो, अशें म्हणटात. मोगी आनी मोग करणाऱ्यांचो हो खास म्हयनो. 14 फेब्रुवारी हो दीस वेलंटायन दीस म्हणून भारतांत लाखांनी लोक व्हडा उमेदीन मनयतात. त्या वेळार प्रेमी युगुल एकमेकांक गुलबाचें सुंदर सोबीत तांबडो गुलाब भेटयतात. गुलाब हें मोगाचें प्रतिक. एक सप्तका पयलीं रोझ डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे, टेडी डे, प्रॉमिस डे आनी किस डे अशे स दीस मनयतात. तरातरांचे गुलाब भेटयतात.
14 फेब्रुवारीक फक्त तांबड्या रंगाचो गुलाब आपल्या प्रियकराक वा प्रेयसीक दितात. तशें पळोवपाक गेल्यार गुलाबाच्या फुला सारके सोबित फूल ह्या धरतरेचेर आनीक कसलेंच आसचें ना. सैमान ताका व्हडा फुरसतीन निर्माण केलां, अशें समजुया. शेंकड्यांनी फुलां फुलतात, तातूंत गुलाबाचें फूल मोहक, नाजुक. ताका वासुय येता. नितळ, ल्हान व्हड पाकळ्यांनी तें गच्च भरिल्लें आसता. दुसऱ्या फुलांनी असल्यो पाकळ्यो नात. गुलाबाचें फूल खंयचेय मातयेंत जाता. कुंडींत सुद्धा. चड करून तें तोडून केंसात घालपाचें आकर्षण दरेके बायलेक जाता. सवाशिण बायल आंबाड्याचेर गुलाब माळुन एकटीच आरश्या मुखार तोखेता.
गुलाबांचे रंग खूब तरांचे. तांबडे, हळदुवे, केसरी, गुलाबी, धवे. परदेशात काळ्या रंगाचे गुलाब आसात. तांच्यो पाकळ्यो नाजुक हळव्यो आशिल्ल्यान चुकून पसून हात लागलो जाल्यार गळून पडटा. ताका सहसा हात लागचो न्हय म्हूण सैमान सरभोंवतणी काट्यांचे संरक्षण कवच तयार केला, म्हणतात न्हय ‘काट्या वाचून गुलाब ना’ पुरातन काळा पासून गुलाबाक फुलांचो राजा असो भोवमान दिला. कसलोय दबाजो, उक्तावण, वाडदिस, लग्न असल्या सुवाळ्यांक मानाचे प्रतिक म्हणून गुलाब भेटयतात. भारताचे पयले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सदांच कोटाक तांबड्या गुलाबाचें फुल लायताले. सत्यसाईबाबाक गुलाबाचे मोठे मोठे हार ओंपतात. सगळे सण दीस गुलाबा बगर अर्धकुटे, मान सन्माचे प्रतिक म्हणजे गुलाब.
वेलंण्टायन दीस म्हणजेच तांबडोच गुलाब एकमेकांक दिवप, आपलो मोग व्यक्त करप. दुसऱ्याचेर आशिल्लो मोग ताका कळचो हें व्हडलें काम गुलाब करता. गुलाब उदास मन प्रसन्न करता. आपल्या परमळान मन धादोशी करता. प्रेमान रंगाची उधळण करता. दिसान दिस प्रेम वाडटा. आयुर्वेदान सुद्धा गुलाबाचो खूप वापर जाता. गुलाब पाणी, सरबत, सुगंधी शाबू- परफ्युम, गुलाबाचो पाकूय जाता. तर हो सर्वगुणसंपन्न गुलाब मोगाचे प्रतीक आणि फुलांचो राजा.

सिद्धी तिळवे
9158200956