वीज पुरवण सुरळीत करात

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हापशेंच्या नागरिकांचें वीज खात्याक निवेदन

म्हापशें: तापमानांत वाड जायत आशिल्ल्यान लोक गरमेन बेजारल्यात. अशा वेळार लायट परतून परतून वचत आसता. दीस आसूं वा रात हो प्रकार सेगीत घडत आसता. हाचेर योग्य तो उपाय काडात आनी म्हापशेंकारांक वेवस्थीत वीज पुरवण दियात अशी मागणी शारांतल्या कांय समविचारी लोकांनी कार्यकारी वीज अभियंत्या कडेन निवेदना वरवीं केल्या.

बिरेस्तारा सकाळीं म्हापशेंच्या कांय समविचारी नागरिकांच्या शिश्टमंडळान हांगासरले वीज कचेरेंत कार्यकारी अभियंतो प्रदीप नार्वेंकार हांची भेट घेतली आनी तांचे मुखार समस्या मांडली. तशेंच तांणी मागण्यांचें निवेदनूय भेटयलें.

मगोचे ज्येश्ठ फुडारी एकनाथ म्हापशेंकार, नगरसेविका कमल डिसोझा, आदले नगरसेवक नारायण राटवड, समाजसेवक चंद्रकांत पंडीत, श्रीकांत सीपेपुरुषकार, गुरूदास हरमलकार आनी प्रकाश राठोड हांचो ह्या शिश्टमंडळांत आस्पाव आशिल्लो.

म्हापशें शारांतली वीज समस्या सोडोवची, लायट परतून परतून कित्याक वता हाचो अभ्यास करून उपाय काडचो अशी मागणी करून वीज खात्याचे अभियंते, लायनमन आनी कर्मचारी रात-दीस काम करून लोकांक वीज पुरवण सुरळीत दिवपाचो यत्न करून लोकसेवा करीत आसात ते खातीर ह्या निवेदनांत उपकार आठयले.

सैमीक आपत्ती सोडून हेर वेळा वीज प्रवाहांत अचकीत चड उतार तशेंच वरांचीं वरां लायट वता. ताका लागून लोक बेजारतात. हे गरमेंत जावपी ह्या प्रकाराक लागून लोक त्रासल्यात अशें ह्या वेळार शिश्टमंडळान कार्यकारी अभियंतो नार्वेंकार हांचे नदरेक हाडून दिलें.

कार्यकारी अभियंतो प्रदीप नार्वेंकारान म्हणलें, वीज पुरवणे विशीं कागाळ करपी तुमी म्हापशेंचे पयलेच आसात. ह्या प्रस्नाचेर अजून एकल्याचीय कागाळ आमचे कचेरेंत आयली ना. तशेंच सहाय्यक अभियंत्या कडल्यानूय तशी कागाळ ना. तुमच्या निवेदना प्रमाण हांव हातूंत लक्ष घालून चवकशी करतां. केन्नाय वीज पुरवण खंडीत जाली जाल्यार म्हजे कडेन संपर्क सादचो अशें तांणी सांगलें.

नगरसेविका कमल डिसोझान म्हणलें, फाटल्या पंदरा दिसा सावन सेगीत वीज पुरवण खंडीत जावपाचे प्रकार वाडत आसात. तश्यो लोकांच्यो कागाळी आसात. वारो, पावस हाका लागून लायट वता तें आमी समजून घेतात. पूण हेर वेळार अशे प्रकार सेगीत घडत आसात. वीज खात्या कडेन कागाळी नात. हाचोच अर्थ म्हापशेंकारांक सहनशिलतायेची चड संवय जाल्या अशें तांणी म्हणलें.