विश्वासाक वेर नाका

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

एकदां जर सामान्य लोकांच्या विश्वासाक वेर वचत तर ती केन्नाच भरून येवची ना आनी सरकाराक तें फुडाराक जड वचूं येता. सरकार कोणाचेंय आसूं, निमाणें सरकार लोकांचें आसता आनी लोकांचो विश्वास म्हत्वाचो आसता.

कांय दिसां पयलीं वाजत गाजत म्हणटात तसो लायफ इंस्युरंस काॅर्पोरेशनाचो शॅर बाजारांत आयलो. कांय तेंप आदीं सगळे
तरेच्या मिडियांनी ताची जायरात जाताली. पयले फावट म्हणटात तशे हे कंपनीन पाॅलिसी धारकांक राखीव शॅर दवरिल्ले. आनी जांकां ते घेवंक जाय तांकां डिमेट अकावंट उगडूंक सांगिल्लें.
एलआयसी वा आयुर्विमो म्हणटा ताची वळख दर एकल्याक आसतली. देशांतले उणेच ते सत्तर प्रतिशें लोकां कडेन हे कंपनीचो विमो आसतलोच. पयलीं विमो खाजगी कंपनीं कडेन आसतालो. ह्यो कंपनीं लोकांचे पयशे घेवन केन्ना- केन्नाय बुडटाल्यो. लोकांक बुडयतात म्हूण एक दीस सरकारान ह्यो कंपनीं ताब्यांत घेतल्यो आनी त्यो एक करून एलआयसी ही कंपनी उबारली. माथ्यार सरकारचो हात आसा म्हणटकूच लोकांचोय हे कंपनीचेर विश्वास बसलो आनी सगळेच हातूंत गुंतवणूक करूंक लागले. तातूंत देशांत एलआयसी ही एकूच आशिल्ल्यान लोकांकूय दुसरो पर्याय नासलोच म्हणात.
हालीं-हालीं देशांत कांय खाजगी कंपनींनी आपणालो धंदो देशांत हाडलो आनी तांकांय बरो धंदो मेळूंक लागलो. पूण एलआयसीचो शॅर मातूय उणो जावंक नासलो. तरी आसतना सरकाराक दिसलें आपणें कांय सरकारी धंद्यांचें खाजगीकरण करचें आनी ते प्रमाण सरकार कामाक लागलें. सरकाराक मेळटा तितलो पयसो उणोच. पयसो मेळटलो तरी खंयच्यान? हाचेर उपाय महणल्यार हातांत आशिल्ले धंदे विकप. कांय लुकसाणेंत चलपी धंदे सरकार विकता तें समजूं येता, पूण भांगरा तांतयां दिवपी कोंबयोय विकप? सरकाराक वर्सासंकिनी कोट्यांनी रुपयांचो लाभांश दिवपी कंपनीं कित्याक म्हूण विकप? तातूंत एलआयसीचे सगले पयशे सरकारूच वापरता. सगल्या सरकारी प्रोजेक्टांत एलआयसीचेच पयशे आसतात. तरी सरकार ताचें खाजगीकरण करूंक पळेता. आनी ताचीच सुरवात म्हणून हालींच पांच प्रतिशें शॅर सरकारान बाजारांत हाडले. एलआयसीचें नांवूच अशें आसा जातूंत खूब लोकांची भावनीक गुंतवणूक आसा. आपणेय ह्या कंपनीचे भागिदार जावचें अशें दर एकल्याक दिसप सभावीक. तातूंत पाॅलिसी धारकांक राखीव शॅर आसात म्हणटकूच ताचेर उडयो पडटल्योच. फाटल्या वर्सभराक शॅर माकेटांत आयिल्ले नवे शॅर लुकसाणींत आयल्यात. जाणीं गुंतवणूक केल्ली तांचे धा ते पन्नास प्रतिशें पयशे बुडल्यात म्हणपाचें पळोवंक मेळटा. अशेवेळार एलआयसी सारकी कंपनी बाजारांत येता आनी जांकां हे शॅर मेळटले तांची चांदी जातली म्हणपाचें मत तज्ञांनी मांडिल्लें. खरें तर सरकार धा प्रतिशें शॅर बाजारांत घालपाचें आसलें. आनी तांचे दरूय हजारा वयर दवरपाचें केल्लें. पूण, मदींच रशिया-युक्रेन झूज जालें आनी सरकाराक उणे शॅर तेय उणे दरेन बाजारांत घालचे पडले. ह्या शॅरांक हिसपा भायर जैत मेळळें. सगलेच तुटून पडले ह्या शॅरांचेर. आनी हाकाच लागून सगल्यांक शॅर मेळप कठीण जालें.
कांय जाण निर्शेले खरे, पूण आतां तांकां सूऽऽ जालां आसतलें. जांकां हे शॅर मेळटले तांची चांदी जातली म्हूण जरी तज्ञांनी सांगिल्लें तरी आयज परिस्थिती वेगळीच आसा. सद्याक तरी हे शॅर सुमार एकवीस प्रतिशें देंवल्यात. जाणीं हे शॅर घेतले तांचे एकवीस प्रतिशें लुकसाण जालां. एदो व्हडलो गडगड घालून बाजारांत हाडिल्ले शॅर आतां गुंतवणुकदारां खातीर कटकटशे जाल्यात. कितें करप तांकां कळना आनी ते घेयात म्हूण सांगपी तज्ञूच आतां तांकां हात लावं नाकात, ते आनीक देंवतले म्हणपाचें सांगतात. आतां शॅर मार्केट म्हणलें म्हणजे तातूंत फायदोच जातलो अशें ना. तातूंत लुकसाणूय जावं येता. देखून सामान्य मनीस तातूंत पांय घालूंक भियेता वा शॅर मार्केटा पासून पयस रावता. शॅर देंवले वा पयशे बुडले म्हणून कोणाक दोश दिवंक जावचो ना वा कोणाची काकुटूय करूंक मेळना. पूण, हांगा तशें ना. एलआयसीच्या शॅरांत इल्लें वेगळेंपण आसा. हातूंत अशे लोक घुस्पल्यात जांचो शॅर मार्केटा कडेन संबंदूय ना. अशे लोक जे फायचो विचार करून कितेंय वायट घडलें त्रास जावचो न्ही म्हणून विमो घेतात. आनी त्याच सामान्य लोकांक सरकारान पिशे केल्यात. तांकां हांयस दाखोवन शॅरांच्या जाळांत घुस्पायल्यात. तांकां डिमेट अकावंक उगडूंक लावन कांय बँकांचें आनी फिनान्सीयल सर्व्हिस दिवपी कंपन्यांचें कल्याण केलां. तांकां वर्सुकी फी मेळटली, पूण ह्या लोकांचें कितें? सरकाराचेर पातयेवन ताणीं ह्या शॅरांनी पयशे घाल्ले. आतां ते घुस्पून उरल्यात.
खरें तर सरकाराच्या ह्या असल्या करण्यांनी लोकांच्या विश्वासाक वेर वता. सरकाराक कळूंक जाय आपणें जांकां हे कंपनीचें मोल थारावंक सांगिल्लें ते मोल थारायतना खंय तरी चुकल्यात म्हणुनूच शॅर मार्केटांत लिस्ट जातकूच शॅर पडला. म्हणटकूच हाची सारकी बरी चवकशी जावन जे हातूंत फसल्यात तांकां लुकसाण भरपाय मेळूंक जाय. जाणीं ह्या शॅरांचे मोल थारायलें तांचे कडल्यान जाप मेळोवंक जाय. तश्यो सगळ्याच सरकारी कंपन्यांचे शॅर बाजारांत येत सावन पन्नास प्रतिशें मेरेन देंविल्ले आसात. कोल इंडियां, जनरल इन्स्युरंस वा न्यू इंडिया जावं हांतले खंयचेच शॅर सरकारान विकिल्ल्या दरे कडेन पावंक ना. दर फावट सरकारी कंपनीचेर पातयेवन गुंतवणूकदार त्रासांत पडला. पूण, हे फावट एका वेगळ्या गटाक सरकारान हांयस दाखोवन हातूंत घुस्पायला आनी त्या लोकांक म्हणजेच विमो पाॅलिसी धारकांक हांतल्यान भायर काडपाची गरज आसा. सरकारान एक मतींत धरूंक जाय, एकदां जर सामान्य लोकांच्या विश्वासाक वेर वचत तर ती केन्नाच भरून येवची ना आनी सरकाराक तें फुडाराक जड वचूं येता. सरकार कोणाचेंय आसूं, निमाणें सरकार लोकांचें आसता आनी लोकांचो विश्वास म्हत्वाचो आसता.

अभयकुमार वेलिंगकार
9423884687