विधानसभा वेंचणुकेंत 12 टक्के राखिवतादिली ना जाल्यार खर आंदोलन करतले केपेंच्या शेड्यूल्ड ट्रायब ऑफ गोवाचे सभेंत शिटकावणी 

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
केंपेंः  शेड्यूल्ड ट्रायब ऑफ गोवाच्या बावट्या खाला गोंयच्या तेरा संस्थांनी एकठांय येवन गोंय क्रांती दिसी केपें हांगा सभा घेवन राजकी आरक्षणाची मागणी केली. गोंय विधासभा वेंचणुकेंत 2024 मेरेन एसटी खातीर 12 टक्के विधानसभा मतदारसंघ राखून दवोरले ना जाल्यार खर आंदोलन करपाची शिटकावणी ह्या वेळार सगल्या संबंदितांक एसटी फुडाऱ्यांनी दिली.
सभे वेळार माचयेर रामा काणकोणकार, गोविंद शिरोडकर ,अँड जाँन फर्नांडीस, रुपेश वेळीप ,मधू गांवकार,फान्सिको कुलासो, पीटर व्हिएगश, पुंडलीक गांवकार, रामक्ष्ण जल्मी, रेमेडिओ रिबेलो, मालू वेळीप, सोयरू वेळीप, जोयसी डायस, रवींद्र वेळीप, राजू भगत, प्रेमानंद गावडे, जोजफ वाझव आशिल्ले.
संविधानान आमका जे अधिकार दिल्यात ते आमकां दियात अशी मागणी आमी करतात. सगल्या पक्षांतल्या एसटी समाजांतल्या वावुरप्यांनी ही मागणी लावून धरपाक जाय. ही मागणी सरकारान मानून घेवची हे खातीर गोंयांतल्य 1लाख 60 हजार एसटी मतदारांनी सरकाराचेर चेंपण हाडपाक जाय अशें रामा काणकोणकार हांणी सभेंत उलयतना सांगलें.
2003 वर्सा आमकां आदीवासी म्हणून जाहीर केलें. हे गजालीक 19 वर्सां जालीं तरी घटनेन दिल्ले अधिकार आमकां मेळनात ही एक शोकांतिका आसा. आमी थारायल्यार सरकाराक आमच्यो मागण्यो मानून घेवच्यो पडटल्यो अशें शेड्युल्ड ट्रायब ऑफ गोवाचो अध्यक्ष जॉन फर्नांडीस हांणी सांगलें. आंदोलना करचीं जाल्यार ती गावड्यांनीच. मुये प्रमाण ते एकठांय येतात अशें पयलीं म्हणटाले. आमचे राजकी अधिकार मेळोवपा खातीर एसटी समाजांतल्या लोकांनी मुयां प्रमाणे एकठाय येवपाची परत एक फावट गरज आसा अशें गोविंद शिरोडकारान सांगलें. रेमेडियो रिबेलो हांणी आपले विचार मांडले.