विद्या प्रबोधिनी म्हाविद्यालयांत शेनवारा प्रदर्शन आनी परिसंवाद

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय पत्रक
पणजीः विद्या प्रबोधिनी म्हाविद्यालयांत शेनवार 14 मेक कोंकणी अध्यपना खातीर वापरिल्ली शिक्षणीक साधनाांचे प्रदर्शन आनी परिसंवाद जातलो. गोंय कोंकणी अकादेमी आनी विद्या प्रवोधिनीचो वाणिज्य शिक्षण संगणक आनी वेवस्थापन विभागा वतीन विद्या प्रबोधिनी संकुलांत सकाळी 10 वरांचेर हें प्रदर्शन जातलें.
कार्यावळीक मुखेल सोयरी म्हणून जीव्हीएम डॉ दादा वैद्या शिक्षण म्हाविद्यालयाची सहयोगी प्राध्य़ापिका डॉ. ऍना निना जॉर्ज, आनी मानचे सोयरे म्हणून विद्या प्रबोधन संस्थेचो अध्यश्र संजय वालावलकार, कोंकणी अकादेमीचो अध्यक्ष अरूण साखरदांडे हाजीर रावतले, पयल्या सत्रांत कला फांट्याचे विद्यार्थी शिक्षणीक साधनाचें प्रात्यक्षिकां करून दाखयतले.
दुसऱ्या सत्रांत पणजेच्या निर्मला शिक्षण म्हाविद्यालाची  प्रा. सुर्वण गांवस, प्रा. संजय गोवेकार हांची शिक्षणीक साधनां ह्या विशयाचेर भाशणा जातलीं. कार्यावळीची येजमानकी विद्या प्रवोधिनी म्हाविद्यालयाचे प्राचार्च डॉ भूषण भावे चलयतले. प्रा. प्रज्ञा तारी कार्यावळीची संयोजक आसात.