विद्यार्थ्यांनी समाजाक अभिमान दिसपा सारकी कामगिरी करून दाखोवपाक जाय पांडुरंग नाडकर्णीः केळेकार ज्ञान मंदिर दशकपूर्ती सुवाळो उमेदीन

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
मडगांव: जिणेच्या सगळ्या मळांनी सध्या  भरपूर संद आसात. आपल्या आंगातल्या गुणांक बरो वाव मेळटलो त्या मळाची निवड करून तातूंत समाजाक अभिमान दिसतलो अशी कामगिरी करून दाखोवपाचो सल्लो गोंय शालांत मंडळाचे आदले अध्यक्ष पांडुरंग नाडकर्णी हांणी विद्यार्थ्यांक दिला. रवींद्र केळेकार ज्ञान मंदिराच्या आकें- मडगावां हांगच्या कोंकणी भवनांत आयोजीत केल्ल्या  दशकपूर्ती सुवाळ्यांत ते मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उलयताले.
माचयेर ज्ञान मंदिराचो मुख्याध्यापक अनंत अग्नी, कोंकणी भीशा मंडळाची अध्यक्ष अन्वेषा सिंगबाळ, मंडळाचो आदलो अध्यक्ष चेतन आचार्य, प्रशांत नायक आनी पालक-शिक्षक संघाचो अध्यक्ष अनुप मडकयकार आशिल्लो.
नाडकर्णी हाणी मुखार उलयतना सांगलें कीं संस्थेचे वाटचालींत सुरवातीची 10 वर्सां कश्टांची आसतात. रवींद्र केळेकार ज्ञान मंदिराची पालक- शिक्षक आनी विद्यार्थ्यांच्या पालवान भेस बरी ब्युन्याद घातल्या. हें मंदिर आपली हाचे फुडली वाटचाल बरे तरेन करतलें असो विस्वास सगळ्यांक आसा, अशें तांणी सांगलें.  
मडगांवात जायत्यो शिक्षणीक संस्था आसात तातूंत केळेकार ज्ञान मंदिरान आपली खाशेली अशी वळक तयार केल्या अशें नाडकर्णी हांणी नमूद केलें. साहित्यांतलो कोंकणीक पयलो ज्ञानपीठ पुरस्कार मेळोवन दिवपी रवींद्र केळेकार हांच्या नांवान हें मंदिर सुरू केलां. तांकां अपेक्षीत आशिल्लें मनीसपणाचें, सामाजीक बांदिलकीचें शिक्षण घेवंन देशाचे बरे नागरिक जावपाचो यत्न विद्यार्थ्यांनी करपाक जाय अशें तांणी सांगलें.
40 वर्सा आदीं रवींद्र केळेकार ज्ञान मंदिर सुरू केल्लें तेन्ना विद्यार्थी मेळपाक कुस्तार जातालें. सध्या ह्या मंदिरांत शिक्षण घेवपाक पालक आपल्या भुरग्यांक घेवन येतात अशें अन्वेषा सिंगबाळान सांगलें. कोंकणी माध्यमांतल्यान शिक्षण घेवंन विद्यार्थी बरे गुण घेवन पासा जातात. आपापल्या मळार तांणी नांव जोडलां अशे ताणी सांगलें. रवींद्र केळेकार ज्ञान मंदिरांत विद्यार्थ्यांक आपल्या पांयार उबें रावपाचें शिक्षण मेळटा. कश्टांचें मोल ह्या शाळेंत मेळटा अशें प्रशांत नायक हांणी सांगलें. मंदिराची स्वतंत्र इमारत उबारपा खातीर यत्न सुरू आसा. सरकारान दवर्ले वाठारांत 1 लाख चौखण मीटर सुवात शिक्षणीक केंद्र उबारपाक दिल्या. राजकीय विरोधाक लागून तें अजून जावपाक शकलें ना. थळाव्या राजकी फुडाऱ्यांनी हातूंत लक्ष घालपाची मागणी नायक हांणी केली. अनंत अग्नी आनी चेतन आचार्य हांण आपले विचार मांडले.
ज्ञान मंदिराचो 10वेचो निकाल बरो लागचो हे खातीर वावुरपी मंदिराचो मुख्याध्यापक अनंत अग्नी हांचो नाडकर्णी हांचे हस्तुकी भोवमान केलो. तशेंच 10वेची परिक्षा पास जाल्ल्या सगल्या विद्यार्थ्यांचो मानेस्तांचे हस्तुकीं भोवमान केलो. अनुप मडकयकार हांणी निमाणे उपकार मानले.