विद्यार्थ्यांनी कोंकणी भाशेची अस्मिताय सांबाळची

पार्वतीबाई चौगुले महाविद्यालयाच्या कोंकणी विभागान घडोवन हाडिल्ल्या शणै गोंयबाब जयंती सुवाळ्याचें दिवली पेटोवन उक्तावण करतना डाॅ. गुणाजी देसाय. कुशीक ग्लिनीस डायस, प्रियंका वेळीप, श्रद्धा गवंडी आनी विद्यार्थी.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

डाॅ. गुणाजी देसाय ः चौगुले महाविद्यालयान मनयली शणै गोंयबाबाची जयंती
भांगरभूंय खबरांमेज
पणजी ः विद्यार्थ्यांनी शणै गोंयबाबान केल्ल्या वावराची स्फूर्त घेवची, दखल घेवची आनी कोंकणी भाशेची अस्मिताय सांबाळची असो उलो पार्वतीबाई चौगुले महाविद्यालायाच्या कोंकणी विभागाचे मुखेल डाॅ. गुणाजी सदानंद देसाय हांणी मारलो.
पार्वतीबाई चौगुले महाविद्यालयाच्या कोंकणी विभागान घडोवन हाडिल्ल्या शणै गोंयबाब जयंती सुवाळ्यांत डाॅ. गुणाजी देसाय उलयताले. कोंकणी साहित्याचे जनक आनी युगपुरूश वामन रघुनाथ वर्दे वालावलीकार ऊर्फ शणै गोंयबाब हे 23 जून 1877 वर्सा जल्मले. तांणी कोंकणीचें अस्तित्व दाखोवन दिलें, कोंकणी भाशेची अस्मिताय दाखयली. तांची याद काडचे खातीर आनी तांच्या वावराची वळख आयच्या विद्यार्थ्यांक जावची हे खातीर पार्वतीबाई चौगुले महाविद्यालयाच्या कोंकणी विभागान तांची 144 वी जयंती महाविद्यालयाच्या लोअर ऑडीटोरियमांत मनयली.
डाॅ. गुणाजी देसाय हांणी शणै गोंयबाबाच्या फोट्या मुखार दिवली पेटोवन हे कार्यावळीची सुरवात केली. उपरांत हाजीर आशिल्ल्या शिक्षक आनी विद्यार्थी प्रतिनिधींनी शणै गोंयबाबाच्या फोट्याचेर फुलां ओंपलीं. कोंकणी विभाग मुखेली डॉ. गुणाजी सदानंद देसाय हांणी प्रस्तावना करतना शणै गोंयबाबा कडल्यान विद्यार्थ्यांनी स्फूर्त घेवची अशें मागलें.
कोंकणी भाशे खातीर शणै गोंयबाबान वावर करून आमकां कोंकणी भाशेची अस्मिताय दाखोवन दिली. ती अस्मिताय दर एका विद्यार्थ्यान सांबाळची अशेंय तांणी सांगलें.  कोंकणीचें सहाय्यक प्राध्यापक ग्लिनीस डायस हांणी ‘समग्र शणै गोंयबाब’ ह्या चारूय खंडांचेर आदारीत सादरीकरण करून विद्यार्थ्यांक शणै गोंयबाबांच्या पुराय साहित्याची वळख करून दिली आनी आयचे पिळगेच्या विद्यार्थ्यांक शणै गोंयबाबांच्या साहित्याचो कितें फायदो जातलो तें स्पश्ट केलें.
तिसऱ्या वर्साचो विद्यार्थी क्राय्फ पेरैर हाणें शणै गोंयबाबाच्या सर्जनशील साहित्याचेर माहिती दिली. हे कार्यावळीक कोंकणी विभागाचे मुखेल डॉ. गुणाजी सदानंद देसाय, सहाय्यक प्राध्यापक ग्लिनीस डायस, सहाय्यक प्राध्यापक प्रियंका वेळीप, सहाय्यक प्राध्यापक श्रध्दा गवंडी आनी कोंकणी विभागाचे विद्यार्थी हाजीर आशिल्ले.
सहाय्यक प्राध्यापक ग्लिनीस डायस हांणी उपकार मानले.