विज्ञान – जिणेंत उजवाडाचींकिरणां फांकोवपी दिवो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वि ज्ञान म्हळ्यार गिन्यानाचो शास्त्रा कडेन घडिल्लो सांगोड. विज्ञान मळार शास्त्रज्ञांनी तरेकवार सोद आयज मेरेन लायल्यात. व्हड शास्त्रज्ञ सर चंद्रशेखर वेंकट रमण हांणी 28 फेब्रुवारी 1928 क ‘रमन्स इफेक्ट’ सोद लायिल्लो. त्या दिसाचे यादीक आमी ‘राष्ट्रीय विज्ञान दीस’ म्हूण मनयतात. संवसाराच्या कल्याणाचो विचार घेवन हो दीस देशांत मनयतात. विश्वकल्याण हीं आयची गरज थारता, जेन्ना जगांत भोव कडेन वेगवेगळीं झुजां आनी तरेकवार आव्हानां वयर सरतात. विज्ञान हो मनीस जिणेंतलो उजवाडाची किरणां फांकोवपी दिवो. हीच विज्ञानाची किरणां अज्ञानाच्या काळखाक चिरून थंय गिन्यानाचो उजवाड घालतात. विज्ञान सत्याचो सोद घडयता आनी असत्याची नडणी काडून गिन्यानाचे भुंयेंत सत्याचें रोप लायता.
विज्ञान हें प्रयोगशीलतायेक वांगडा घेवन येता. हीच प्रयोगशीलताय विज्ञानाचो अभ्यास शास्त्रीय रितीन जावपाक आदार दिता. गरज हीं नवें निर्मणेक कारण आसली आनी तातूंतल्यान सोद लागत आसलो तरीय मनीस बुद्दीची प्रगल्भताय थंय म्हत्वाची थारता. संवसारांत सैमीक स्वरूपांत आशिल्ल्यो गजाली तें बुद्दीक प्रेरणा दितात. आनी मागीर हेच बुद्दीचे साणीर घासून परतून परतून प्रयोग निष्फळ जावन, एकाद्रो प्रयोग फळादीक जाताच. अशीं हीं विज्ञानीक सोद जल्माक येवपाची सर्वसादारण प्रक्रिया.
विज्ञानाचे म्हत्व तशें भुंयेवरी व्हड आनी लांबरूंद. विज्ञान हें सत सोदपी आशिल्ल्यान असत्य,अंधविस्वास हांकां नानपयत करपाची तांक विज्ञानांत आसा. देखून आयचो हो विज्ञान दीस राष्ट्रीय पांवड्यार मनयताना गिन्यानाचे विस्वासरूपी तरसादीन अंधविस्वासाक कापून उडोवया. तातूंतल्यानूच जग कल्याण जावपा खातीर आदार जातलो. राष्ट्रीय शीम हुपून आंतरराष्ट्रीय मळार भारताक इतिहासाचीं पानां विश्वगुरू म्हूण पाचारतात. विज्ञानीक मळार तर भारतूय अग्रगण्य आसा. आमच्यो वैज्ञानिक संस्था आनी देशांतल्यो प्रयोगशाळा तें दिकेन यशस्वीपणान पावलां मारतात. पूण, हें सगळें फुडाकार घेवन घडटा आसलें, तरीय अंधविस्वासाची नडणी आयजूय भारत भुंयेर खंय ना खंय किल्लता. तीं पयलीं मुळा सकट हूमटून उडोवंक जाय. ताका लागून नवें पिळगेन आपलें विचारांचे शुद्धीकरण करपाक जाय. कर्ता आनी कर्म हांकां दोगांयकूय शास्त्रीय पथ्यपाणी लागू जावपाक जाय. कसलेंय गजालीचेर विस्वास दवरचे आदी वा कसलोय विचार मानून घेवचे पयलीं तो गिन्यानाचे साणीर घासून पुसून पळोवंक जाय. तातूंत विज्ञानीक तत्व गावत जाल्यारूच तो आचरणांत हाडप समा जातले. अशीं विज्ञानिक नदर आयचे राष्ट्रीय विज्ञान दिसाक समेस्त वाचकांक दिता आनी विज्ञानीक मळ सातत्यान सोद वावरा वरवीं चंवरचे होच मुखा वयलो हांवेस उक्तायता. आख्ख्या जगाचे कल्याण जावंचे हीच सदित्सां.

गौरांग गोकुळदास नायक
[email protected]