विज्ञानाचो आधुनीक पांवडो : कोडींग, रोबोटिक्स

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पुरायपणान विज्ञान ह्या विशया कडेन पळयतना ‘कोडींग आनी रोबोटिक्स’ शिकून अभ्यासक्रमा परस आनीक मात्शें वेगळें कितें तरी शिकपाचो आमचो हावेस आसा.

विज्ञानाचे मळ खूब व्हड. विज्ञान हो विशय आमी प्रयोगाच्या आदारान स्कूलांत शिकतात. विज्ञानांतले तरेकवार विशय
आमकां आमचे सदचे जिणे कडेन जोडटात. आधुनीक विज्ञानाचे वेगवेगळे पांवडे आमचें शास्त्रज्ञ वयर चडटात आनी येसस्वी थारतात. मिशन चंद्रयान आनी आदित्ययान ह्यो हाच्योच देखी. विज्ञानाचे खुबशें फांटे आसात. कोडींग आनी रोबोटिक्स हो संगणक विज्ञानांतलो विशय. आमच्याय स्कूलांत आमीं हो विशय शिकतात.
कोडींग आनी रोबोटिक्स शिकपाक सांजचो आमकां खाशेलो वर्ग आसता. स्कूलांतल्या संगणक प्रयोगशाळेत हो वर्ग चलता. हो अशें तरेचो विशय घेवपी आमचे मंगेशीचे व्ही. डी. आनी एस. व्ही. वागळे हायस्कूल हें आमच्या वाठारांतलें मुखेल स्कूल. आमच्या स्कूलांतल्या मोजक्याच भुरग्यांक हो विशय शिकपा खातीर वेंचून काडल्यात. वर्गांत शिक्षक हो विशय आमकां बरें तरेन शिकयतात.
‘दी रोबोटिक्स फेस्टीवल 2024’ हे सर्तींत आमकां पयलें इनाम मेळ्ळां. सर्ती खातीर आमी ‘स्मार्ट ब्लाइंड स्टीक’ नांवाचो एक प्रकल्प केल्लो. जातूंत जांकां दोळ्यांनी दिसना त्या लोकांक मजत जावची ह्या हेतांतल्यान आमी एक स्मार्ट स्टीक तयार करपाची संकल्पना मांडिल्ली. ज्यो गजाली तांकां दोळ्यांनी पळोवंक मेळनात, त्यो गजाली ह्या स्टीकाचे वरवीं डिटेक्ट करप आनी जाणा जावन घेवप असो ह्या स्मार्ट ब्लाइंड स्टीकाचो उपेग. आमी हे बडयेचो प्रयोग तयार करपा खातीर आरडीनो ऊनो, अल्ट्रासोनीक सेनसर, रीले, बोर्ड, बझर, डिसी मोटर, आनी बॅटरी हांचे वांगडा पीक्टोब्लोक्स अॅप हांचो उपेग केल्लो. ही स्टीक जांकां दृश्टी ना तांकां एक मजतीचो हात थारतली. म्हजो वर्ग इश्ट शर्विल शिवानंद फडते हाच्या कल्पकतायेन हो प्रकल्प साकार जाल्लो आनी दोगांयनी मेळून केल्लो हो प्रयोग म्हळ्यार नवें कितें तरी करपाच्या विचारान आमी आमचें तांकीचेर केल्लो एक यत्न.
अशें तरेन हो विशय शिकतना आमीं बऱ्योचश्यो सर्ती जिखल्यात. आमकां कोडींग आनी रोबोटिक्स हो विशय नवो आसा. आमी शिकपाचो यत्न करतात. नव्यो- नव्यो गजाली शिकतना संगणक शास्त्राची इल्ली- इल्ली वळख आमकां जाता. आमच्या अभ्यासांतल्यान वेगळे प्रयोग करपाक आमीं फुडाकार घेतात. सर्तींत वांटेकार जावन जैताय जोडटात. तर पुरायपणान विज्ञान ह्या विशया कडेन पळयतना ‘कोडींग आनी रोबोटिक्स’ शिकून अभ्यासक्रमा परस आनीक मात्शें वेगळें कितें तरी शिकपाचो आमचो हावेस आसा. आमकां विज्ञान विशयांत आनीकय खूब कितें शिकूंक जाय.
तंत्रज्ञानाची वळख जाता….
कोडिंग मुख्य रूपान सॉफ्टवेयराचेर आदारीत आसा. जाल्यार रोबोटिक्स हें साॅफ्टवेयर आनी हार्डवेयराचें एक मिश्रण आसा.
रोबोटिक्स विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणांत मुळावी भुमिका करता. कारण तें आयच्या संवसारांत गरजेचीं आशिल्लीं कौशल्यां, मुळावी तांक विकसीत करपाक दिता. रोबोटिक्स शिकल्यार विद्यार्थी गुंतागुंतीच्या समस्यांचेर उपाय सोदपाक तार्किक तर्क वापरपाक शिकतात. ताची विश्लेशणात्मक कुशळटाय बळिश्ट करता. विद्यार्थी प्रभावीपणान संवाद सादपाक शिकतात. हेरांच्यो कल्पना आयकतात, समजून घेतात. एक टीम म्हणून काम करतात.
कोडिंग शिकतकच कोणूय आपले गरजे प्रमाण अॅप्लिकेशन, व्हिडियो गेम्स वा वेबसायट तयार करपाक शकतात. फुडल्या काळांत कोडिंगाक खूब म्हत्व येतलें. आतांच तशें तें आयलां. कोडिंगाची बरी म्हायती आसल्यार व्हडले आयटी कंपनींत सोंपेपणी नोकरी मेळूं शकता. मनशाची विचार शक्त मजबूत जाता. समस्यांचेर उपाय सोदपाची तांक वाडटा. कोडिंगाचो वापर दुसऱ्यां खातीर करून तुमी तातूंतल्यान पयशे जोडपाक शकतात. कोडिंग शिकतना तुमकां तंत्रज्ञान प्रत्यक्षांत कशें काम करता, हें समजूपाक मजत जाता. हाचे मजतीन तुमी जिणेंत तंत्रज्ञानाचो चड बरे तरेन वापर करपाक शकता.

सोमदत्त वि. सांगांवकार
यत्ता – सातवी,
वागळे हायस्कूल, प्रियोळ