​विजेचे दर वाडले

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

घरगुती दरांत युनिटा फाटल्यान 10 ते 25 पयशांनी वाड

नव्या दरांची अधिसुचोवणी जारी

पणजी : घरगुती विजेच्या दरांत 10 पयशे ते 25 पयशां सयत वाड करतना सगल्या प्रकारच्या विजेच्या दरांनी वाड जाल्या. दरवाडीची अधिसुचोवणी वीज खात्यान जारी केल्या.

विजेच्या दरांत वाड जातली, अशें संकेत कांय दिसा पयलीं वीज मंत्री सुदिन ढवळीकार हांणी दिल्ले. ते प्रमाण वीज दरवाडीची अधिसुचोवणी जारी जाल्या.

0 ते 100 युनीट मेरेन घरगुती उण्या दाबाच्या युनिटाचो दर 1 रुपया 50 पयशे आसलो. हो दर आतां 1 रुपया 60 पयशे जाला. ही दरवाड युनिटा फाटल्यान 10 पयशे आसा. 101 ते 200 युनिटा मेरेन 2 रुपया 25 पयशे दर आसलो. हो दर 2 रुपया 35 पयशे जाला. 201 ते 300 युनिटा मेरेन 2.85 रुपया दर आसलो. हो दर 2.95 पयशे जाला. 301 ते 400 युनीट मेरेन 3.65 रुपया वेल्यान दर 3.90 पयशे जाला. ही वाड 25 पयशे आसा.

विजेचो वापर 400 युनिटा परस चड जालो जाल्यार युनिटाचो दर 4 रुपया 50 पयशे आसतलो. पयलीं हो दर 4 रुपया 25 पयशे आशिल्लो. ही वाड 25 पयशे आसा. हाका लागून घरगुती विजेची दरवाड 10 ते 25 पयशा मेरेन आसा. विजेचो वापर वाडलो जाल्यार चड बील फारीक करचें पडटलें. तशेंच विजेचे फिक्स्ड चार्जेस किलोवॅटा फाटल्यान 20 रुपया आसतले. पयली सिंगल फेस मिटरा खातीर 25 रुपया जाल्यार थ्री फेस मिटरा खातीर ते 65 रुपया आशिल्ले.

उणे उत्पन्न आशिल्ल्या (एलआयजी) गटा खातीर पयली 50 रुपया कायमस्वरुपी बिल आशिल्लें. तें आतां 20 रुपया दरेकी किलोवॅट अशें आसतलें.

उंचेल्या दाबाच्या (हाय टेन्शन) विजेचे दर 3.65 रुपया वेल्यान 4.60 रुपयांचेर पावल्यात.

वेवसायीक (लो टेन्शन) गटा खातीर वीज दरवाड जावंक ना. 100 युनीट मेरेन 3.55 रुपया, 200 युनीट मेरेन 4.35 रुपया, 400 युनीट मेरेन 4.85 रुपया जाल्यार 400 युनीट परस चड वापर जाल्यार 5.25 पयशे दर आसा. हो दर पयलींचोच आसा. हातूंत बदल जावंक ना.

उद्देगीक गटांत उणो दाब (लो टेन्शन) दर पयलीं भशेनूच आसा. 500 युनीट मेरेन 3.40 जाल्यार 500 परस चड युनिटां खातीर 3.95 रुपया असो दर आसा.

हॉटेल बिलाचो दर वाडलो

हॉटेलां खातीर पयलीं 4 रुपया 95 पयशे युनिटाचो दर आशिल्लो. हो दर आतां 5 रुपया 25 पयशे जाला. ही वाड 30 पयशे आसा.

हाय टेन्शन 11/33 केव्ही 4.80 रुपया, 110 केव्ही 4.70 रुपया, लो टेन्शन (शेतीचो पंप) 1.50 रुपया, हाय टेन्शन (शेतीचो पंप) 1.60 रुपया दर आसतलो. हातूंत कसलीच वाड जावंक ना.

भौशीक मळार रोशणायेचे दर वाडल्यात. पयली 4.20 रुपया दर आसलो. हो दर आतां 5.65 रुपया जाला. ही वाड सगल्यांत चड 1.45 रुपया आसा.

रहिवासी वसणूक (3.55), वेवसायीक वसणूक (4.80) तशेंच उद्देगीक वसणुकेच्या (4.40) युनिटाचो दर आसा तसोच आसा.

वीज दरवाड सरकाराक करपाक मेळना. प्रस्ताव तयार करून जोड वीज नियमन आयोगाक धाडचो पडटा. वीजन नियमन आयोग खातें तशेंच नागरिकांंचे म्हणणें आयकून घेता. हाचे खातीर भौशीक सुनावण्यो जाता. आयोगान मान्यताय दिले उपरांत वीज दरवाडेचो निर्णय जाता. हे दरवाडीक आयोगान पयलींच मान्यताय दिल्ली. आतां सरकारान अधिसुचोवणी जारी केल्या अशें वी​ज खात्याचे अधिक्षक अभियंते मयूर हेदे हांणी सांगलें.

सरकारान वीज दरवाडीचो प्रस्ताव जोड वीज नियमन आयोगाक (जीईआरसी) सादर केल्लो. जोड वीज नियमन आयोगान भौशीक सुनावणी घेवन हे दरवाडीक मान्यताय दिल्ली. आतां गोंंय सरकारान अधिसुचोवणी जारी केल्या. हाका लागून 1 मे सावन विजेचे नवे दर लागू जातले, अशी म्हायती खात्याचे अधिक्षक अभियंंते मयूर हेदे हांंणी दिली.