विजयाच्या वक्तव्याक सभापतींचो आक्षेप

विरोधी पक्षांचे आमदार राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई हांकां निवेदन भेटयतना.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

विरोधी आमदारांक सभापतींनी न्हयकारली भेट
विरोधी आमदार मेळ्ळे राज्यपालांक

विजयाच्या उलोवण्यान नवो वाद

पणजी : सभापती मुख्यमंत्र्यांच्या नोकरा सारखे वागतात ह्या विजय सरदेसायाच्या वक्तव्याक सभापती रमेश तवडकार हांणी आक्षेप घेवन विरोधी आमदारांची भेट न्हयकारली. विजय सरदेसाय हांणी सभापतीच्या आसनाचो अपमान केला. तांणी पयली सभापतींच्या आसनाची माफी मागची, अशें सभापती रमेश तवडकार हांणी स्पश्ट केलां. विजय सरदेसाय हांच्या वक्तव्याक लागून नवो वाद तयार जाला. सभापतींनी भेट न्हयकारले उपरांत विरोधी आमदारांनी राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्लई हांची भेट घेवन निवेदन सादर केलें.

विधानसभेचें शिंयाळें अधिवेशन 16 ते 19 जानेवारी ह्या काळात जातलें. चार दिसांच्या अधिवेशनाक विरोधी आमदारांनी आक्षेप घेतला. अधिवेशनाचो कार्यकाळ वाडोवपा सयत खासगी कामकाजा खातीर एक दीस दिवपाची मागणी विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी केल्या. विरोधी पक्षांच्या आमदारांची बसका सोमारा जाली. जनतेचे प्रस्न मांडपाक अधिवेशन चड दिसांचें जावपाक जाय, अशी मागणी काँग्रेस, आप, गोवा फॉरवर्ड आनी आरजीच्या आमदारान केल्या. सभापती पक्षपातीपणा करतात. मुख्यमंत्र्यांच्या नोकरा सारकी तांची वागणूक आसा, असो आरोप आमदार विजय सरदेसाय हांणी सोमारा केल्लो. ह्या वक्तव्याक लागून सभापती आनी विरोधी आमदारां मदीं नवो वाद तयार जाला.

विरोधी आमदारांची भेट न्हयकारली

अधिवेशनाचो कार्यकाळ वाडोवपा सयत खासगी कामकाजाच्या दिसा खातीर विरोधी पक्षाचे आमदार मंगळारा सभापती रमेश तवडकार हांची भेट घेवपाचे आशिल्ले. सभापतींनी भेटी खातीर विरोधी आमदारांक वेळ दिल्लो. काय तेपा उपरांत सभापतींनी भेट न्हयकारली. दनपारां पत्रकार परिशद घेवन भेट न्हयकारपाचें कारण सभापती रमेश तवडकार हांणी स्पश्ट केलें. विजय सरदेसाय हांणी सभापतींचो अपमान केला. तांणी पयली माफी मागची. माफी मागले उपरांत हांव विरोधी पक्षांच्या आमदारांक भेट दितलों अशें सभापतींनी स्पश्ट केलें. हाका लागून विरोधी आमदार आनी सभापती हांची भेट जाली ना.

अधिवेशनाचो कार्यकाळ सरकार थारायता. अधिवेशन योग्य प्रकारान चलोपाची जापसालदारकी सभापतींची आसता, अशें सभापती रमेश तवडकार हांणी सांगलें.

विरोधी आमदार राज्यपालांक मेळ्ळे

सभापतींनी भेट न्हयकारले उपरांत विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांच्या फुडारपणा खाला आमदारांनी राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्लई हांची भेट घेवन निवेदन सादर केलें. अधिवेशनाचो 4 दिसांचो कार्यकाळ सामको उणो आसा. अधिवेशन दोन सप्तकांचें तरी घेवचें अशी मागणी आसा. चार दिसांच्या अधिवेशनांत खासगी कामकाजाचो दीस ना. अधिवेशनांत शुक्रारा खासगी कामकाजाचो दीस आसता. खासगी कामकाजाचो दीस नासप ही गजाल पयलेच खेपे जाता. खासगी कामकाजाच्या दिसा खातीर अधिवेशन किमान पांच दिसांचें आसपाक जाय अशी मागणी विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी राज्यपालां कडेन केल्या.

राज्यपाल सकारात्मक उपाय काडटलेः युरी

राज्यपाल निश्चीतपणान ह्या प्रस्नाचेर सकारात्मक उपाय काडून विरोधकांक थाकाय दितले असो विस्वास युरी आलेमांव हांणी उक्तायलो. सभापतींनी विरोधी आमदारांक भेट दिली ना. अधिवेशनाचो कार्यकाळ आनी सभापतींनी भेट न्हयकारपाचो मुद्दो राज्यपालां मुखार मांडलो, अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी राज्यपालांचे भेटी उपरांत पत्रकारां कडेन उलयतना

सांगलें.

विजयान माफी मागचीः सभापती

सभापती मुख्यमंत्र्याच्या नोकरा सारके वागतात, ह्या विजय सरदेसाय हांच्या आरोपाक सभापती रमेश तवडकार हांणी आक्षेप घेतला. विजय सरदेसाय हांणी सभापतींच्या आसनाचो अपमान केला. लोकशायेंत सभापतीच्या आसनाक एक मान आसता. सभापतीपदाचो अपमान सहन करपा फुडलो आसा. विजय सरदेसाय हांणी माफी मागपाची गरज आसा, अशें सभापती रमेश तवडकार हांणी स्पश्ट केलें.

अधिवेशन 15 दीस घेयात, माफी मागतांः विजय

गोंय सरकार शिंयाळें अधिवेशन 15 दीस घेवपाक तयार आसत जाल्यार आपूण सभापती रमेश तवडकार हांची माफी मागपाक तयार आसा. आमदारांक प्रस्नां वरवीं फक्त पांच वर्सांची म्हायती मागपाचे निर्देश दिवन सभापती, विधानसभा सचीव तशेंच सरकारान आपल्याक कामूच करपाचें ना हें दाखोवन दिलां. शुक्रारचो दीस खाजगी विधेयकां खातीर दिवचो ही आपली मागणी विधानसभेच्या नेमाक धरून आसा अशें विजय सरदेसाय हांणी सांगलें.