विघ्नसंतोषी गंडभैरांव!

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

एक अणभव –25

हें हावसिंग सोसायटीचें कथानक प्रत्यक्ष अणभवांचेर आनी कांय काल्पनीक गजालींचेर आदारून आसा. प्रत्यक्ष जिवो वा मरण आयिल्लो मनीस, घडणूक हांचे कडेन हाचो संबंद ना. तो जुळत जाल्यार निव्वळ एक योगायोग समजुचो.

– लेखक

लोंढो भिकाजीन पंढरीक फोन करून फांल्याच्यान कोण हांगा कामार येवचो ना अशी धमकी दिवून तांगेली गची आंवुळिल्ली…. (आतां मुखार….)

पंढरीक फोन  करनाफुडें  म्हाका  सगळे समजूपाचें तें समजलें. पंढरी  सगळोच काचाबुल जाल्लो. जरी तो उमाळ्यांनी आमकां दशिल्लो तरी तागेलो कामनिर्मुपी, तागेलो  पात्रांव लोंढो भिकाजी आशिल्ल्यान तागेली कुचंबणा जाताली. हांवें ताका ताण, तणाव घेनाका म्हूण  समजायलो, तागेल्या पात्रांवाले,  लोंढो भिकाजीले आयक अशेंच  ताका सांगलें.  चड विचार करपाक वेळ नाशिल्लो. हांवें  दंडबिंडाक उलो मारलो आनी पंढरी वच्चे पयलीं ताचे कडल्यान चावयां सयत मूलभूत म्हायती, जी दुसरो कोण येता ताका दिवप गरजेची आशिल्ली  ती समजून घेतली,  तकनिकी  गोश्टी म्हाका समजनाशिल्ल्यो त्यो दंडबिंडान समजून घेतल्यो. आमकां इतलें समजल्ले  की दुसऱ्या दिसा सावन सेक्युरिटी धरून  आयज आशिल्लो खंयचोच कामगार  फाल्यां आमकां दिसपाचो ना आनी त्याबशेन आमची मानसीक तयारी बी आशिल्ली.

गंडभैरांव आनी ताडीमोडी आतां मजा पळोवंक राविल्लीं. ज्या झाडार आपूण उबीं आसात त्याच झाडाच्या मुळाक  वार करपाची तयारी दोगांय विघ्नसंतोशींनी केल्ली.  माकडा हातांत उज्या कोलती दिवपाक आमी वांगडीच तर जबाबदार आशिल्ले. त्या दीस उपस्थित  आशिल्ले तागेले समिती वेले दोन पेदे लाचार आशिल्ले आनी गंडभैरांवालो अहंकाराक दुखोवची तांकां कापस्ताद नाशिल्ली. चूड लावन गंडभैरांवरूपी  म्हारू तर आमीच हाडिल्लो आनी ताचे परिणाम आमी भोगताले.  तीळसा  जायत आयली तशी गंडभैरांवाली जल्लोष मनोवपाक वेगळीच शक्ती आयिल्ली. गंडभैरांव आयज शुभंकरोती वेगळ्याच सुरात म्हंटालो, ♫♪ मुजगाच्या तालार आयज तरी ते म्हाका नाशकरोति अशेंच कानांत पडटालें. दुसरो भोंवताडो मारताना  एक लावणी कानार  पडली… ♫♪ भल्या भल्यांची वाट आम्ही लावली …ही सोसायटी बी आम्हालाच वाट लावायास गावली ♪♫.  तांगेलो मौज पळोवपाचो वेळ आसलो तर हेवटेन हांवे आनी तीमण्णान आव्हान स्वीकारिल्लें.

हांवे  पयले दीस संपर्क केल्ल्या सेंक्युरिटीक कळयलें की फाल्यां सकाळीं ताणें कमीत कमी दोन गार्ड हांगां हजर करपाचे. हें कळयना फुडें सेक्युरिटीचो पात्राव ग्यानसिंग  रोखडोच रातीं रातीं आमच्या संकुलाक हजर जालो. धंदो कोणाक नाका, पूण त्या बरोबर ताका तांची रावपाची  खाणा- जेवणाची तजवीज कशी जाता ताची तयारी करची आशिल्ली. एक आनी दोन तारीख हांव सुटयेचे दीस आशिल्ल्यान पयलीं थारायिल्ल्या प्रमाण   भायल्या राज्यांत वचपाचो आशिल्लों. ताचे पयलीं म्हाकाय हे वेरब जाग्यार पडिल्ल्याचें समाधान जाय आशिल्लें.  ताणें येवन सगळी पळोवणी केली. रावपा खातीर आक्ताक घर मेळोवप शक्य नाशिल्लें. आमच्या पंगडांतल्या एका वांगड्यांन आपल्या घराची  एक  कूड तात्पुरती दिवची केली आनी तुर्ताक चार दिसांचो  प्रस्न सोडयलो.

सकाळ फुडें हांव भायर सरून गेलो आनी फाटल्यान लोंढो भिकाजी हस्तांतरण करूंक आयलो.  परत एकदा  गंडभैरावा कडेन बरोच वेळ  मिटिंग करून लोंढो भिकाजी भायर सरलो तेन्ना  गंडभैरांव आनी पाशांवा वांगडा    दंडबिंडाकय थंय  तेस्तमुज म्हूण आपयलो. थंय ना पंढरी ना कोणूय देखभाल करपी कामगार आशिल्ले. लोंढो भिकाजी एका सेंक्युरिटी  गार्डाक बरोबर  घेत आपुण  घेवन आयिल्ली गाडयेक  सामान भरूंक चालू केलें. हातूंत सोसायटीचें सामान  खंयचें आनी लोंढो भिकाजीलें खंयचें हें  देखभाल करपी कोणूच कामगार  नाशिल्ल्यान तांकां खबर नाशिल्लें आनी हाचो फायदो उठयत लोंढो भिकाजीन आपल्या सामाना सयत  सोसायटीचें सामान बी आपले गाडयेंत भरलें. ऑफिसातलें सोसायटीचें आशिल्लें पेन, लाप्स, आपारां दोर,  स्टेपलर धरून, कामगाराले  भितरले  कपडे, अंडरवेअर, बॉंतरा बी व्हरपाचें ताणें सोडलेंना.  दंडबिंडा लोंढो भिकाजीली लायकी कितें म्हणता ते समजलो आनी  असल्या   चिंधीचोरा कडे  भासाभास करून कांय अर्थ ना, आनी ताका जाय ते घेवन वचूं म्हणत ताका सोडून दिले. ह्या गजालींचेर, पंढरीक तेस्तमुज दवरपाक  आग्रो धरचो  सोडून,  गंडभैरांव आनी पाशांवान ताजेर आड्नजर केली. हाचे फाटल्यानूय गंडभैरावाली कूटनीती शिजताली. चार दीस वचत पूण  तोच हांगा परत येतालो अशे गंडभैरांव ताका खुणायतालो. एक एजन्सी  व कंपनी  सोडटना दुसऱ्या एजन्सी कडे वा दुसरो कोण येता तांचे कडेन   बरेपणान हस्तांतरण करचे आसता, तशे वेवसायिक  शिश्टाचार आसतात. पूण लोंढो भिकाजी कडे असले   शिश्टाचार  तर  नाशिल्लेच, वयल्यान फाटल्या खेप संधान सादिल्या   सेक्युरिटी गार्डाक थंय पाळत दवरपाक, पंढरी जावं पयलींचे आन कोणीय कामगार भितर सरतात, आनी सरत जाल्यार तांका धमकी दिवन आडावन दवरून  ताका  कळोंवचे  काम दोन दीस ह्या गार्डाक दिल्लें. त्या भायर गंडभैरांव तर ह्या सगळ्या फाटल्यान बातमी दिवपा खातीर लोंढो भिकाजी फाटल्यान उबो आशिल्लो.    

हांव  भायर गेल्लों खरो, पूण म्हाका सुख नाशिल्लें. फोनार खबर घेत आशिल्लों. धा वरां उपरांत गेट उक्ती आशिल्ली. गार्ड नासतना गेट उक्ती उरप ही आमचे सोसायटीची पयलीच खेप.   बारा वरां जावचे पयलीं आमी थारायिल्ली  दुसरी सेक्युरिटी येवची आशिल्ली, पूण येवंक ना आनी हांवे ग्यानसिंगाक फोन केलो. समजून आयलें की  लोंढो भिकाजींन  ताका फोनार अर्धवर मायज उलयत धमकीवजा उपदेश  केल्लो की ताणें आमकां सेक्युरिटी दिवपाची ना. हर तरेचो यत्न करून जातगर ग्यानसिंग  आयकना ते पळोंवन ताणें ही सोसायटी टायमार बिल फारिक  करना, दिल्यार त्रासांत पड्टलो  अशेंय सांगून पळयलें. ह्या गड्बडी भितर सेक्युरिटीक  गेटीर पावपाक थोडो वेळ लागलो, पूण   ग्यानसिंगानं आपले उतर पाळले.  ग्यानसिंगालो आनीक लोंढो भिकाजीलो पैनी काय संबंध नास्ताना इतले बेघींन फोन नंबर कसो मेवळो आनीक धमक्यो कशो चालू झाल्यो   ह्या प्रश्नाचे उत्तरूय आमका रोकडेच कयळे.  ग्यानसिंग आपल्या उतराक बांधील रावून दोना  जाग्यार तीन गार्ड हाडून   आमका  सांभाळिल्लें.  पयलो पाडाव आमी पार केल्लो.  गार्डन कंत्राटदाराकडे आमी पैनी उलोवन तागेलीय  तयारी करून दवरिल्ली. आमच्या पोरसांत काम करपी पंढरी आनीक कामगारांचीय चिंता आमका आशिल्ली. मुखावेले काम  सोपे नाशिल्ले पूण इतले कठीण बी नाशिल्ले. त्या कामगाराक उगवन्तर उडोवन दुसरे हाडूक  आमच्या मनांक  पटनाशिल्ले.  लोंढो भिकाजींन ना पंढरीक ना  खंयच्याय   कामगाराक  दुसरे सायटीर  आपोवं नाशिल्ले. आसल्यार तर आपयताशिल्लो!!

हें सगळें कशें हाताळप हे चिंततासतना, एका कामगारालो फोन म्हाका आयलो.   लोंढो भिकाजीन फोन करून ताका धमकी दिल्ली. तो एकदम नेर्वोझ जावन तागेलो आवाज थरथरता तें म्हाका फोनार जाणवतालें. दोन दीस राव कितें जाता तें पळोवंया अशें हांवें ताका समजायलें. ताणें म्हाका सांगलें, ताका  सोसायटी भितर गेल्यार आपूण  पळोवन घेतलों अशी धमकी मेळिल्ली. मागीर समजलें  हें धमकीसत्र पंढरी धरून  सगळ्या कामगारांचेर लोंढो भिकाजींन चालू केल्लें.  एक उतर  लोंढो भिकाजी  फोनार सगळ्या कामगाराक सांगतालो  की ताका  आमी कशे सोसायटी चलायतात ते पळोवपा जाय. हींच उतरां तर आमी गंडभैरांवाच्या तोंडांतल्यान म्हयनोभर पयली वर्सुकी सभेंत  आयकल्लीं. हाजे वेल्यान लोंढो भिकाजी आनी गंडभैरांवाली  इश्टागतीचेर आनीक एक शिक्कामोर्तब जाल्लें. 

पंढरीली खबर घेवया म्हणून फोन केल्यार तो उत्तर दिना जालो. तागेल्या शेजराक, तागेल्या वाड्यार,  म्हगेलो  एक आमिग पांखल्याक हांवें कोलूक केलें. पांखलो पंढरीगेर  वचत जाल्यार  समजलें की पंढरी बरो ना, जोरान न्हिदला.  पंढरीक जोर आयिल्लो  हांवे केन्नाच पळोवंक नाशिल्ले. पांखल्यान पंढरीक फोन दितगेर कळ्ळें की ह्या लोंढो भिकाजीला धमकीसत्रांचो बरोच येफेद पंढरीचेर जाला आनी ताण येवन ताका   जोरान आड  घाला…… (फुडें चलता…)

  • अजय करमली