विंडिजाच्या जैतांत शाई होप पर्जळ्ळो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुखेली शाई होपाचो नाबाद शेंकडो आनी रोमारियो शेफर्डान 28 बॉलांनी काडिल्ल्या आक्रमक 48 धांवड्यांच्या नेटार वॅस्ट इंडिजान इंग्लंडा आडचे तीन वन डे मॅचींचे माळेंतली पयली मॅच 4 विकेटींनी जिखली.

हालींच सोंपिल्ले संवसारीक वन डे क्रिकेट सर्तींत बाबत प्रदर्शन केल्या उपरांत जैताची गाडी रुळाचेर हाडपाच्या यत्नांत आशिल्ल्या इंग्लंडान पयलीं बॅटींग करतना निर्धारीत 50 ओव्हरींनी सगल्यो विकेटी वगडावन 325 धांवड्यो केल्यो. मुखेली जोस बटलर परतून अपेशी थारलो. फाटल्या आठ डावांनी खेळटना ताका दोट्टी आंकडो हुपपाक जमलो ना. ताणें 13 बॉलांनी फकत तीन धांवड्यो केल्यो.

मजगतीं, व्हड मोखीचो फाटलाव करपी वॅस्ट इंडिजान 39वे ओव्हरी मेरेन 5 विकेटी वगडावन 213 धांवड्यो केल्ल्यो. पूण, होप हाणें 83 बॉलांनी नाबाद 109 धांवड्यो आनी शेफर्डाच्या आक्रमक बॅटिंगे नेटार वॅस्ट इंडिजान 48.5 ओव्हरींनी 6 विकेटी वगडावन 326 धांवड्यो करून जैत जोडलें.

होपान आपल्या डावांत चार चवके आनी सात सके मारले. ताणें सॅम करनाच्या चार बॉलांचेर तीन सके मारले. हाका लागून विंडिजाक मोखी मेरेन पावपाक आनीक सोंपें जालें. करनान 9.5 ओव्हरींनी 98 धांवड्यो दिल्यो.

येजमान वॅस्ट इंडिज पंगडान इंग्लंडा आड तीन वन डे मॅचींचे माळेंत मुखेली शाई होप हाच्या नाबाद शेंकड्या नेटार जैतान सुरवात केली. वॅस्ट इंडिजान पयले मॅचींत इंग्लंडाक 4 विकेटींनी हारयलो. शाई होपाचे बॅटिंगेक लागून इंग्लंडाक 325 धांवड्यो करून लेगीत अखेरेक हार घेवची पडली.