वास्को रेल्वे वॅगनांतल्या कोळश्यांंतल्यान धुंवर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

लोकां मदीं भिरांत; उजो पालोवपी दळान मेळयलें नियंत्रण

वास्को: बायणा हांगासरल्या रेल्वे शेडींत उबी आशिल्ल्या एका वॅगनांतल्या कोळश्यांतल्यान बिरेस्तारा सकाळीं धुंवर येवंक लागिल्ल्यान थंय आशिल्ल्या लोकां मदीं भिरांत पातळ्ळी. ह्या प्रकरणांत वास्को उजो पालोवपी दळाक म्हायती मेळटकूच तांणी कोळशाचेर उदकाचो फवारो मारून नियंत्रण मेळयलें. अशे तरेची ही सप्तकभरांतली दुसरी घडणूक. हाचे पयलीं 10 तारखेक मध्यान रातीं देड वरांच्या सुमाराक एका वॅगनांतल्या कोळश्यांतल्यान व्हड प्रमाणां धुंवर येवंक लागिल्ल्यान वास्को उजो पालोवपी दळाक आपयिल्ले. दळाच्या जवानांनी फांतोडेर पांच वरां मेरेन थंय रावन धुंवराचेर नियंत्रण मेळयिल्लें.

बायणा हांगासरल्या रेल्वे शेडींत कोळशान भरिल्ली वॅगनगाडी उबी केल्ली. ह्या वॅगनां मदल्या एका वॅनगांतल्या कोळश्यांतल्यान धुंवर येत आशिल्ल्याचें कोणे तरी पळयलें. तांणी आपल्या वरिश्ठांक म्हायती दिली. ह्या प्रकरणांत वास्को उजो पालोवपी दळाक आपयले. तांणी त्या वॅगनांतल्या कोळशाचेर उदकाचो मारो करून धुंवराचेर नियंत्रण मेळयलें. उपरांत त्या वॅगनाच्या त्या भागांतलो काळसो जमनीर रकोवन ताचेर उदकाचो फावारो मारलो. सद्या वातावरणांत गरमी वाडिल्ल्यान कोळश्यांतल्यान धुंवर येवपाचे प्रकार घडूंक लागल्यात अशें सांगलें. पूण ह्या प्रकरणान वास्कोकारां मदीं मात चर्चा सुरू आसा.