वास्को राष्ट्रीय म्हामार्ग नेमलो

मुंडवेल वाडे वास्कोचो नेमिल्लो रस्तो. (मिलिंद काकोडकार)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फोंडकुलांत पडून दुचाकी चालक जखमी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

मुरगांवः मुंडवेल वाडे वास्को वाठारांतलो राष्ट्रीय म्हामार्ग नेमलो. एक दुचाकी चालक ह्या नेमिल्ल्या रस्त्याचेर पडून जखमी जालो. भौशीक बांदकाम खात्याच्या रस्ते विभागान केल्ल्या उणाक दर्जाच्या कामाचेर लोकांनी नाराजी उक्तायल्या.

10 जुलयाक आयतारा सांजेच्या 5 वरांच्या सुमाराक मुंडवेल वाडे वाठारांत कदंबा बस स्टॅण्डा कुशीक राष्ट्रीय म्हामार्ग नेमलो आनी एक व्हड फोंडकूल तयार जालें. तातूंत एक दुचाकी चालक पडिल्ल्यान जखमी जालो. त्या रस्त्याचेर हालींच म्हणल्यार देड म्हयन्यां आदीं घाणयारें उदक प्रकल्पाचें काम पुराय करून ताचें डांबरीकरण केल्लें. थंय जमनी पोंदच्यान पायप लायन घालपाचें काम फाटल्या दोन वर्सां सावन चालू आशिल्लें. मजगतीं, वास्कोच्या रॉय पॅट्रोल पंप ते गोवा शिपयार्ड मेरेन ह्या ह्या राष्ट्रीय म्हामार्गाची आवतिकाय जाल्ली. देड म्हयन्या आदीं डांबरीकरण केल्ल्या ह्या रस्त्याची बाबत स्थिती जाल्या. पावसान रस्तो व्हांवून गेल्ल्यान पावला पावलाचेर फोंडकुलां पडल्यांत. दुचाकी वाहन चालकांक जाल्यार ह्या रस्त्या वयल्यान वतना कसरत करची पडटा. तशेंच गोवा शिपयार्डा मुखार रस्तो नेमला थंय बॅरिकेट्स दवरल्यात. ह्या रस्त्याचें उणाक दर्जाचें काम केल्ले खातीर वाहन चालकां वांगडाच थळाव्या लोकांनीय नाराजी उक्तायल्या.

‘हाका जापसालदार कोण?…’

गोंयांतले सगळेच रस्ते भौशीक बांदकाम खात्याच्या रस्तो विभागा वतीन करतात. निविदा काडून कंत्राटदाराक रस्ते करपाचें काम दितात. थारावीक काळांत रस्ते नेमचे नात हाची लेखी जापसादारकी कंत्राटदार दितात. मागीर मुजती आदींच नेमिल्ल्या रस्त्याची दुरुस्ती करपाचें काम कोणाचें? हाका जापसालदार कोण? भौशीक बांदकाम विभाग काय कंत्राटदार, अशे प्रस्न लोक विचारतात.