वास्को म्हयन्या पयली हॉटमिक्स केल्ले रस्ते भरले फोंडकुलांनी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

रस्तो सारको जायना तो मेरेन कंत्राटदाराक पयशे दिवचे नातः कृष्णा साळकार

मुरगांव: जो मेरेन वास्कोचे फोंडकुलांनी भरिल्ले रस्ते वेवस्थीत जायनात तो मेरेन कंत्राटदाराक एकूय पयसो दिवचे नात अशी शिटकावणी वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकार हांणी वास्कोंतल्या रस्त्याचे जाल्ले दुर्दशे विशीं उलयतना दिली.

वास्को रस्त्याचे हॉटमिक्सींग करून म्हयनो जालो ना तोच हांगासरल्या लक्ष्मी पॅत्रॉल पंपा कुशीच्या रस्त्याची अक्षरशा चाळण जाल्या. एका म्हयन्यातूच रस्त्याची दुर्दशा जाल्ल्यान वाहन चालकांनी तिडक उक्तावन थळावे लोकप्रतिनिधींच्या नांवान आड्ड्यो मारपाक लागल्यात.

समाजसेवक सांतान कुर्रैया हांणी हे विशीं चवकशी जावपाची मागणी करून संबंदितांचेर कारवाय करपाची मागणी केल्या. हॉटमिक्सींग केल्लो रस्तो पयल्याच पावसांत पेड्डेर जालो. ह्या रस्त्याचें काम केल्ल्या कंत्राटदारा सयत हेर संबंदीत अभियंत्यांचेर कारवाय जावची अशी मागणी लोकां कडल्यान जायत आसा. रस्त्याची चाळण जाल्ल्यान वाहन चालकांक सर्कस करीत वाहन चलोवचें पडटा. फोंडुकलां चुकोवप म्हणल्यार वाहन चालकांक घाताचें थारलां.

मजगतीं, वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकार हांकां विचारलें तेन्ना कांय तांत्रीक कारणा खातीर हॉटमिक्सींग बरोबर जावंक नाशिल्ल्याचें सांगून वाहन चालकां कडेन दिलगिरी उक्तायली. आपणे हे विशीं संबंदीत खात्याक आनी कंत्राटदाराक धारेर धरिल्ल्याचें तांणी सांगलें. तशेंच जो मेरेन रस्त्याचें काम सुरळीत जायना तो मेरेन एकूय पयसो कंत्राटदाराक दिवचे नात अशेंय तांणी ह्या वेळार सांगलें.

तापमानाक लागून रस्त्याची चाळण जाल्ल्याचें अभियंत्यांनी सांगिल्ल्याचें साळकार हांणी सांगलें. जो मेरेन पावस उणो जायना तो मेरेन रस्त्याचें काम जावचें ना अशें तांणी सांगलें. रस्त्याची दुर्दशा जाल्या हाची म्हाका जाणीव आसा. ते खातीर हांव लोकां कडेन दिलगिरी उक्तावन माफी मागतां अशें साळकारान म्हणलें.

भौशीक बांदकाम रस्ते विभागाचे अभियंते व्हिन्सेंट हांणी ह्या वेळार सांगलें, रस्त्याचें हॉटमिक्सींग तापमानाच्या तांत्रीक कारणाक लागून पेड्डेर जाल्ल्याचें सांगलें. आतां पावसाच्या दिसांनी तशेंच ढगाळ वातावरणांत काम करून चलचें ना अशें तांणी म्हणलों. वत पडून तापमानांत वाड जाले उपरांत ह्या रस्त्याचें काम करतले अशें तांणी म्हणलें.

रस्त्याचें हॉटमिक्सींग कामाचो धा टक्के मोबदलो थळाव्या लोकप्रतिनिधींक वता, तेन्ना रस्त्याचें डांबरीकरण करतना कंत्राटदाराचेर तशेंच अभियंत्याचेर लक्ष दिवप तितलेच गरजेचें आसा. रस्त्याची चाळण जाल्या तातूंत कितल्याशाच वाहन चालकांक आपलो जीव वगडावचो पडटा, ते खातीर टक्केवारी घेतना पयलीं लोकांचो विचार करप तितलोच गरजेचो आशिल्ल्याचें सांगून हो पयसो लोकांचो आसा. लोकांच्या पयशाचो दुरुपेग करप टाळचें असो सल्लो समाजसेवक सांतान कुर्रैया हांणी संबंदितांक दिलो.