वास्को बस स्टॅण्डा मुखा वयलें फोंडकूल थारलां चर्चेचो विशय

जेसीबी वरवीं फोंडकूल पुरयतना.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वास्को: कदंब बस स्टॅण्डा मुखा वयल्या म्हामार्गाचो कांय भाग नेमून थंय तयार जावपी फोंडकुलां सद्या वास्कोकारां खातीर चर्चेचो विशय थारला. ह्या प्रकरणांत म्हामार्ग प्राधिकरण आनी भुंयगटार विभाग एकामेकां आड बोटां दाखयतात. पूण दोनूय विभाग ह्या गजालीक जापसालदार आसून तांचे कंत्राटदार, अभियंतो हांचेर कारवाय जावपाची गरज आशिल्ल्याच्यो प्रतिक्रिया व्यक्त जायत आसात.

गोवा शिपयार्ड ते कदंब बस स्टॅण्ड मजगतचो रस्तो येरादारी खातीर तकलीफोड थारला. ह्या रस्त्याचें पावसा पयलीं हॉटमिक्स केल्लें. पूण थंय रस्तो नेमूंक लागिल्ल्यान तशेंच फोंडकुलां निर्माण जावंक लागिल्ल्यान पयलींचो पोरणो रस्तो खूब बरो आशिल्लो अशें म्हपणपाचो प्रसंग वाहनचालकांचेर सद्या आयला.

हॉटमिक्स घालतना थंय तापमान योग्य नाशिल्ल्यान रस्त्यार फोंडकुलां पडिल्ल्याचो दावो करून राष्ट्रीय म्हामार्ग प्राधिकरणाच्या अभियंत्यान हात वयर काडले. उपरांत थंयचीं फोंडकुलां पुरयलीं पूण ती परतून वयर सरिल्ल्यान सोमारा जेटपॅचर मशिना वरवीं तीं फोंडकुलां परतून पुरयलीं.

फोंडकुलां पसून सुटका जाली अशें म्हणपी वाहनचालकांक कदंब बस स्टॅण्डा मुखार तयार जाल्ल्या फोंडकुलाक लागून तिडक उक्तावपाची पाळी आयली.

थंय फाटल्या पंदरा दिसां पयलीं तयार जाल्लें फोंडकूल पुरयिल्लें. पूण थंय मंगळारा परतून फोंडकूल तयार जाल्ल्यान लोकांनी तिडक उक्तायली. ह्या प्रकरणांत भूंय गटार विभागान दखल घेतना जेसीबी वरवीं खणपाचपें काम करून फोंडकुलांत फातर घालून तें भरून काडलें. दनपार मेरेन तांणी काम पुराय केलें.

पूण हें काम कितले दीस तिगतलें हें फुडल्या दिसां भितरूच कळटलें. थंय तात्पुरतो उपाय काडपा बदला थंय कायमस्वरुपी उपाय काडपाची गरज आसा. वास्को तीन ऑगस्ट सावन सप्ता सुरू जावपाचो आसा. त्या काळांत जर अशीं फोंडकुलां पडूंक लागलीं जाल्यार येरादारीचे बारा बिरेस्तार जातले हातूंत दुबावूच ना.