वास्को दामोदर सप्ताची फेरी फकत सात दिसांची

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
मुरगांवः 3 ऑगस्टाक जावपी श्री दामोदर भजनी सप्ताची फेरी फकत सात दिसांची दवोरपाचो निर्णय उपजिल्होधिकारी स्नेहल प्रभू हांचे येजमानके खाला जाल्ले सप्ताच्या दिसांत कायदो आनी सुवेवस्थे विशींचे बसकेंक घेतला. सप्ताच्या दिसांत प्लास्टिकाचेर पुराय बंदी घालपाचो निर्णय बायणा हांगच्या रवींद्र भवनातल्या उपजिल्होधिकारी कार्यालयांत जालीं.
दामोदर सप्ता व्हडा प्रमाणात जावचो ना. फेरी आनी तातूंत दुकाना घालपाचो निर्णय मुरगांव पालिका मंडळान घेतला. ही फेरी फकत सात दिसांची आसतली. सप्ता उत्सव समितीन कोवीडाच्या निर्बंधांक पाळो दिवन सप्ता मनयतले. बसकेक मामलेदार, बांदकाम खातें, वीज खाते, उजो पालोवपी दल, पुलीस खात्याच्या प्रतिनिधी आनी पालिका अधिकाऱ्यांनी वाटो घेतिल्लो. उपजिल्होधिकारी स्नेहल प्रभून ह्या वेळार मार्गदर्शन करतना वेगवेगळ्यो सूचोवण्यो केल्यो. खंयचेय परिस्थितीं कायदो आनी सूवेवस्था राखतले. कायदो मोडपाचो यत्न करतल्यांचेर खऱ कारवाय करतले.