वास्को जलसफरी बोट बुडली

वास्को ग्रॅण्ड आयलंड बंदरा लागसार बुडपी जलसफरी बोट.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

50 पर्यटक प्रवाशांक वाचोवपाक येस

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजीः वास्को ग्रॅण्ड आयलंडा लागसार दर्यांत प्रवासी बोटीक अपघात जावन ती बुडली. हे बोटींतल्या सगळ्या 50 प्रवाशांक हेर बोटवाल्यांनी वाचयले. आयतारा दनपारां ही घडणूक घडून लेगीत बंदर कप्तान खात्यान हे दुर्घटणेची सादी चवकशी लेगीत करूंक ना.

मेळिल्ले म्हायती प्रमाण अपघात जाल्ली वॉटर स्पोर्टस् प्रवासीवाहू बोट बंदर कप्तान खात्याची पणजी जेटी ते वास्को ग्रॅणअड आयलंड जेटी असो प्रवास करताली. आयतारा 15 जानेवारीक ही बोट 50 प्रवाशांत घेवन वास्को जुंव्या वटेन वताली. वास्को पावताच ती वादळीं ल्हारांत सांपडली आनी अर्द्यावरां भितर उदकांत बुडली. ताचे आदीं दर्यांत आशिल्ल्या बेर स्पोर्टस् बोटकारांनी बुडरी सगळ्या प्रवाशांक वाचयले. ही बोट हालींच केरळांतल्या खरेदी केल्ली. ते बोटीची बंदर कप्तान खात्या कडेन नोंदणी करूंक नाशिल्ली. तरी लेगीत ते बोटींतल्यान प्रवासी जलसफरीचो वेवसाय चालू आशिल्लो, अशा म्हायती सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या.