वास्कोतली उदकाची पोरणी पायपलायन बदलपाचो प्रस्ताव

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
वास्कोः नवें वाडें हागच्या लोकांक उदकाची पुरवण सुरळीत जावची हे खातीर उदकाची पोरणी पायपलायन बदलपाचो प्रस्ताव सरकारा सादर करपाचें वास्कोचो आमदार कृष्णा साळकार हाणे थारायलां. ते संबंदी तांणी मंगळारा बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांक घेवन पळोवणी केली.
फाटल्या कांय दिसां सावन नवे वाडें वाठारांतल्या लोकांक उदकाची पुरवण सारकी जायना. उदका पुरवणेत सुदारणा करून लोकांक सारकें उदक मेळटलें हाची वेसस्था करपाक आपणे बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांक सांगलां अशें साळकारान पत्रकारांक सांगलें. पोरणी पायपलायन बदलपा खातीर प्रस्ताव तयार करपाक  लेगीत आपणे बांदकाम खात्याच्या कार्यकारी अभियंत्याक सांगलां. सरकाराक हो प्रस्ताव सादर करून तो बेगीन चालीक लावपाचो यत्न  आपूण करतलों अशें तांणी सांगलें.