वास्कोच्या कार्यकारी वीज अभियंत्या आड गोवा फर्स्ट  संस्थेची  कागाळ

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
मुरगांवः वास्कोचो कार्यकारी वीज अभियंत्या आड गोवा फर्स्ट हे आपसेवी संस्थेन वास्को मार्केटांतल्या एक फळ विक्रेत्याक बेकायदेशीरपणान वीज कनेश्कन दिल्ले खातीर कागाळ केल्या. ह्या फळ विक्रेत्यान महसूल विभागाचे सुवातेंत बेकायदेशीर तात्पुरती शेड उबारल्या आनी तिका हें कनेक्शन दिलां.
पयलीं हातगाड्याचेर फळां विकपाचो वेवसाय करपी ह्या फळ विक्रेत्यान महसूल विभागा कडल्यान मंजुरी घेनास्तना अकस्ताम शेड उबारल्या. ताका कार्यकारी अभियंत्यान वीज कनेक्शन दिलां. ही सुवात मुरगांव मामलेदाराच्या ताब्यांत आसा. मालकी हक्क महसूल विभागा कडेन आसा. ताचें कडल्यान एनओसी घेनास्तना वीज कनेक्शन दिवपाक मेळटा, असो प्रश्न  गोवा फर्स्ट संस्थेच्या परशुराम सोनुर्लेकार हांणी विचारला. घरगुती आनी वेवसायीक कारणा खातीर वीज कनेक्शन मेळोवपा खातीर जायते नेम आनी अटी पुराय करच्यो पडटात. मात ह्या प्रकरणांत कार्यकारी अभियंत्यान वीज कनेक्शन दिला आनी मीटर लेगीत बसोवन दिली. फळ विक्रेत्या कडेन मालकीचीं कागदपत्रां आसात काय ना हाची पडटाळणी करनास्तना हें कनेक्शन दिलां असो सोनुर्लेकाराचो दावो आसा.
महसूल विभागाचे सुवातेंत अतिक्रमण करून उबारिल्ले शेडीक दिल्लें वीज कनेक्शन बेगोबेग काडचे. वास्को शार वाठारांत दिल्ल्या कनेक्शनांची चवकशी करून कारवाय करची तशेंच कार्यकारी वीज अभियंत्यान वीज कनेक्शन कसल्या आदारान दिलां हांची चवकशी करून तांणी कायद्या भायर वचून हें कनेक्शन दिल्यार ताचेर कारवाय करपाची मागणी गोवा फर्स्टान केल्या. बेकायदेशीरपणान वीज कनेक्शना दिवपाच्या प्रकरणात वास्को वीज कार्यालयांतले कर्मचारी वांटेकार आसा असो आमकां दुबाव आसा अशें सोनुर्लेकारान म्हणलां.