वास्कोकारांनी बुधवार काडलो लायटी विणे

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
मुरगांवः वास्को शारांत इंडियन ऑयल आनी अदानी ग्रुपा वतीन गॅस वाहिनी जोडणेच्या कामा खातीर केल्ल्या खणपाच्या कामाक लागून वास्कोकारांक बुधवार लायटी विणे काडचो पडलो. शारांतल्या फदर डॉ वाझ रस्त्या पोंदची मुखेल वीक केबल खणपाच्या कामाक लागून तुटिल्ल्यान वास्को, मांगोरहील, बायणा, सडा वाठारांत लायट गेली. लोकांनी वीज खातें तशेंच इंडियन ऑयल कंपनी आनी अदानी ग्रुपाचेर तिडक काडली. गॅस वाहिनीक लागून केबल तोडून उडयल्ल्यान तांचे आड पुलीस कागाळ करपाची मागणी लोकांनी केल्या.
फाटल्या मार्च म्हयन्या सावन गॅस वाहिनी घालपाचें काम चलिल्ल्यान वास्कोकार सामके तिडकल्यात. फाटल्या सप्तकांत ह्या कामाक लागून बांदकाम खात्याच्या उदका पुरवण विभागाची उदका पायप लायन सिने वास्को, एल एप गोम्स रस्या कडेन फुटिल्ली. ताका लागून लाखांनी लिटर उदक व्हांवन गेलें. वीज केबल तुटल्ल्यान बुधवारा रातभर पुराय वास्को शार काळखांत आशिल्लें. वास्को, मांगोरहील, बायणा, मुरगांव-सडा वाठारांत अकस्मात लायट गेल्ल्यान लोकांन वीज कार्यालया कडेन संपर्क सादलो, मात लायट खंयच्यान गेली हाचो सोद घेवपाक वीज खात्याच्या इंजिनियरांक आनी कामगारांक त्रास जाले. निमणे वास्को बोर्गिस इमारती कडल्या रस्त्या पोंदची केबल तुटल्या हें दिसून आयलें. रातभर वीज कर्मचारी काम करताले मात केबल सारकी करपाक तांकां येस आयलें ना.
बिरेस्तारा दिसभर वीज खातें आनी गॅस वाहिनी कंत्राटदारान केबल सारकी करपाचे यत्न चलयल्ले. साहाय्यक वीज अभियंतो संजय म्हाळशेकार कामगारांक घेवन बुधवारा राती सावन केबल सारकी करपाचो नेटाय यत्न करतालो. दक्षीण गोंय  बांदकाम रस्तो विभागान गॅस जोडणे खातीर रस्तो खणपाक 15 मे मेरेन परवानगी दिल्ली. मात रस्तो खणपाचें काम अजूनय चल्ले खातीर नगरसेवक फॅड्रिक हेन्रीक हांणी नाराजी उक्तायल्या. रस्तो खणपाक मुरगांव पालिका मंडळान परवानगी दिल्ली ना अशी म्हायती तांणी दिली. वास्कोंत गॅड वाहिनी डोडणी कामाचें उक्तावण वास्कोचो आमदार दाजी साळकार हाचें उपस्थितींत केल्लें.