वास्कोंतल्या नुस्ते विकपाचे शेडीक लागून डेंग्यू, मलेरियाची भिरांत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
मुरगांवः वास्को शारांत नुस्तें विकतल्यां खातीर बांदिल्ले तात्पुरते शेडींत पावसाचे उदक व्हावन वचपा खातीर कसलीय वेवस्था करूंक नाशिल्ल्यान थंय उदक साठून रावता. ताका लागून डेंग्यू, मलेरिया सारकी दुयेंसा पातळपाची भिरांत नुस्तें विकपी आनी नुस्तें व्हरपाक येवपी लोकांनी उक्तायल्या.
हे तात्पुरते शेडींत नुस्तें विकतल्यांक जायत्या समस्यांक तोंड दिवचें पडटा. मुख्य म्हणल्यार शेडीच्या मदले उक्ते सुवातेर उदक साठून रावता आनी ताका तळयेचें स्वरूप येता. मुरगांव पालिका मंडळान हाचेर उपाय येवजण करपाची गरज आसा.
मजगतीं शेडी कडेन आशिल्ली झाडां नुस्ते विकतल्यांक तशेंच शेडींत वावुरपी लोकांक धोक्याची थारपाक शकतात. नुस्तें विकतल्यांनी शेडीत वच्चे पयलीं ह्या