वास्कोंतल्या कोळसो हाताळणेक  2027 मेरेन मुजतवाड

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
वास्कोः मुरगांव बंदर प्राधिकरणाच्या (एमपीए) मूरींग डॉल्पिन धक्क्याचेर कोळसो हाताळणी परवानगी गोंय राज्य प्रदूशण नियंत्रण मंडळान 2027 मेरेन वाडयल्ले खातीर मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान तिडक उक्तायल्या. ही हाताळणी बेगोबेग बंद करपाची मागणी तांणी केल्या. ना जाल्यार मुरगांवांतल्या लोकांक घेवन आंदोलन करपाची शिटकावणी तांणी दिल्या. एमपीएची दादागिरी वाडल्या आनी राज्य सरकाराक ते किंकोत करतात असो दावो करून हें कोळसो प्रकरण आपूण विधासभेंत उपस्थीत करतलो असें सांगलां,
फाटल्या विधानसभा अधिवेशनांत मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी मूरींग डॉल्फिन धक्क्या वयले कोलसो हाताळणे खातीर डिसेंबर 2020 मेरेन परवानगी दिल्ल्याचें स्पश्ट केल्लें. मात प्रदूशण नियंत्रण मंडळान कंपन्यांच्या संगनमतान ही परवानगी 2027 मेरेन वाडोवन घेतल्या असो दावो आमोणकार हांणी केला. वास्कोंतल्या कोळसो प्रदूशणा आड आमी सदांच आवाज उठयत आसात. अशें आसतनाय कोळसो हाताळणेक मुजतवाड दिल्या. कोळश्याक लागून ताची भूकटी दर्यांतल्या उदकांत पडटा. ताका लागून सागरी जीव तशेंच नुस्तेंमारी वेवसायाचेर परिणाम जावपाची भिरांत आसा. मात प्रदूशण नियंत्रण मंडळाक  ताचें कांय पडून गेल्लें ना. कोळसो हाताळेक मुजतवाड दिवपाचो निर्णय मंडळान ह्याच म्हयन्यांत घेतलो हें कळटकूच आपल्याक धपको बसलो, अशें आमोणकार हांणी सांगलें.
राज्य सरकाराक विस्वासांत घेनास्तना, तशेंच मुख्यमंत्र्यांनी कोळसो हाताळणेक आनीक परवानगी दिवचे नात अशें जाहीर करून लेगीत मंडळान ती आपल्या अधिकाऱांत परवानो मजूत वाडयल्या असो आरोप आमोणकार हांणी केला. पर्यावरण परवाने नाशिल्ल्यान  राज्यांतल्यो खणी बंद केल्यो. कोळसो हाताळणी परवानो नूतनीकरणाक पर्यावरण मंजुरी प्रमाणपत्राची गरज ना अशें प्रदूशण नियंत्रण मंडळाचें म्हणणे आसा. हे कोळसो हाताळणेचो गोंयाक कसलोच फायदो ना. गोंयां भायल्यांक थंय काम दितात. गोंयकारांक कामाक घेनात अशी म्हायती तांणी दिली. कोळश्याची हाताळणी करपी कंपन्यो थळाव्या लोकांचे भलायकेची तपासणी करपाक वैजकी शिबिरा आयोजीत करनात. ताकां सरकाराचें संरक्षण आसा. प्रदूशण नियंत्रण मंडळाच्या निर्णयाक लागून वास्कोकार आनी मुरगांवकारांच्या जिवाक धोको तयार जाला. ह्या कंपन्यांचेर कारवाय करपाची गरज आमोणकार हांणी उक्तायल्या.
मुख्यंमंत्री डॉ सावंत हांणी कोळसो हाताळणी 50 टक्क्यांनी उणी करतले अशें आस्वासन विधानसभेंत दिल्लें. मुरगांव बंदरांत क्रूझ पर्यटनाक उर्बां दितले आनी ग्रीन कार्गो हाताळपा खातीर ह्या बंदराचो वापर करतले अशेंय सांगल्लें. दूसरे वटेन प्रदूशण नियंत्रण मंडळान मुरगांव बंदर प्राधिकरणाक हाताक धरून कोळसो हाताळणी कंपन्यांक पर्यावरण मंजुरी प्रमाणपत्रा बगर दर्यांत कोळसो हाताळणी परवानगी दिता. सरकार गोंयांक कोळसो हब करपाक पळय़ता असो आरोप आमोणकार हांणी केला.