वासिनीकरणः ‘सुसेगाद’पणा गोंयाक शेकतलो ?

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कोवीड दुयेंतींनी परतून वाडः वैजकी तज्ञांक भिरांत


पणजी : कोवीड वासिनीकरणांत सुरवाती पसुनूच देशभरांत सगल्यांत फुडें आशिल्ल्या गोंय भलायकी खात्यान बुस्टर डोसाक गती दिवपाक नेटान पावलां उखलपाक सुरवात केल्या. पूण गोंयकारां मदलो सुसेगादपणा शेकपाची भिरांत निर्माण जाल्या. परतून गोंयांत कोरोना दुयेंती वाडपाक लागल्यात. हे विशीं भलायकी मळा वयल्या तज्ञांनी भिरांत उक्तायल्या.
गोंयांत कोरोनाचे दुयेंती वाडपाक लागिल्ल्यान भलायकी खात्यान आयतारा 182 केंद्रांचेर टीका उत्सवाचे आयोजन केल्ले. ह्या उत्सवाक नागरिकां कडल्यान बरो प्रतिसाद मेळटलो अशी आस्त भलायकी खात्याक आशिल्ली. पूण दीसभरांत फक्त 2,721 जाणांनीच कोवीड डोस घेतिल्ल्याचे स्पश्ट जाले.
हें विशीं ‘भांगरभूंय’ प्रतिनिधी कडेन उलयतना राज्य वासिनीकरण अधिकारी डॉ. राजेंद्र बोरकार हांणी म्हणलें, गोंयांत परतून कोरोनाचो प्रसार वाडचो न्हय, हे खातीर आमी सुरवाती पसुनूच वासिनीकरणाक नेट दिला. ज्या काळांत कोरोना प्रसार वाडटालो, तेन्ना नागरिकांनी वासिनीकरणा खातीर भलायकी केंद्रांचेर गर्दी केल्ली. पूण कोवीड प्रसार नियंत्रणांत आयले पसून मात जायत्या जाणांनी वासिनीकरणा कडेन आडनदर केल्या. वासिनीकरण होच कोरोना प्रसार आडावपाक प्रभावी मार्ग आशिल्ल्याचे स्पश्ट जावन लेगीत गोंयकार मात वासिनीकरणा कडेन आडनदर करतात ही गंभीर गजाल आशिल्ल्याची खंत डॉ. राजेंद्र बोरकार हांणी उक्तायल्या.
सध्या दर दिसा 50 वयर नवे कोरोना दुयेंती मेळटात. हो आंकडो 500 वयर जावपाक वेळ लागचो ना, हे गोंयांत फाटल्या तीन कोवीड ल्हारांतल्या अणभवलां. गोंयांत परतून तशी स्थिती निर्माण जावची न्हय, हे खातीर भलायकी खातें यत्न करता. लोकांनीय योग्य प्रतिसाद दिल्यार ह्या दुयेंसाचो प्रसार आडावप शक्य आसा, अशें डॉ. बोरकार हांणी नमूद केले.

राजकारण्यांनी फुडाकार घेवपाची गरज
गोंयांत कोवीड प्रसार वाडत आसतना भलायकी खात्यान आयोजीत केल्ल्या टीका उत्सवांक गर्दी जाताली. हातूंत राज्यांतले मंत्री, आमदार आनी लोकप्रतिनिधींचे व्हड योगदान आशिल्लें. राजकारण्यांनी लोकां मदीं जागृताय करून वासिनीकरण केंद्रार हाडिल्ले. कोवीड प्रसार उणो जाले उपरांतूय वासिनीकरण सुरूच आशिल्लें. पूण उपरांत राजकारण्यांनी हाचे कडेन आडनदर केल्ल्यान नागरिकांनी वासिनीकरण गांभीर्यान घेवंक ना. आतां परतून एकदा कोरोना दुयेंती वाडत आशिल्ल्यान सगल्याच राजकारण्यांनी गांभीर्यान नागरिकां मदीं वासिनीकरणा विशीं जागृताय करपाक जाय, अशें मत एका वैजकी अधिकाऱ्यान उक्तायलें.