वाळपय सरकारी माध्यमीक विद्यालय इमारत फोलसिंगाचे कुडके पडपाक सुरू

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
वाळपयः वाळपयच्या सरकारी उच्च माध्यमीक विद्यालय इमारत कुमकुवत जाल्ल्यान तिच्या फोलसिलिंगाचे आता कुडके पडपाक लागल्यात. दुसरे माळेर आशिल्ल्या बारावीच्या वर्गांत फोलसिलिंगाचे कुडके गळून पडून अमेय सांगलेकार आनी श्रीकांत गांवस ह्या विद्यार्थ्यांक किरकोळ दुखापत जाली. ही इमारत मोडपाचे स्थितींत आशिल्ल्यान तिची जाता तितले बेगान दुरूस्ती करपाची पालकांची मागणी आसा.
सकाळी वर्ग सुरू आसतना हो प्रकार जाल्ल्यान सगल्या विद्यार्थ्यां मदीं भिरातीचें वातावरण पातळ्ळें आनी ते इमारतीच्या भायर आयले. विद्यार्थ्यांच्या जिवाक धोको आशिल्ल्यान इमारतीचो प्रश्न सुटावो करचो अशी तांणीय मागणी केल्या. ही इमारत बांदून 35 वर्सा जाल्या. तिची एकदांय दुरुस्ती केली ना. सध्या तिची स्थिती वायट जाल्या. वण्टींतल्यान पावसाचें उदक येता. त्यो ओल्यो जातकूच लायटीचो शॉक येता अशें विद्यार्थ्यांनी सांगलें.
पालक- शिक्षक संघाचो अध्यक्ष संतोष गांवकार हांणी विद्यालयांत वचून परिस्थितीची पळोवणी केली. शिक्षण खात्याक इमारत दुरुस्त करपा विशीं आमी जायते फावट कळोवन लेगीत तांकां कांयच पडून गेल्ले ना. ताका लागून विद्यार्थ्यां सामकार धोको उप्रासला अशें गांवकार हांणी सांगलें.
मेळिल्ले म्हायती प्रमाण इमारत दुरुस्ती खातीर सुमार 1 कोटी रुपयांचो प्रस्ताव वाळपयच्या बांदकाम खात्याच्या इमारत विभागान तयार करून तो मंजुरी खातीर शिक्षण खात्याक धाडला. हे गजालीक आतां सुमार 6 म्हयने जाल्यात. शिक्षण खात्या कडल्यान मंजुरी मेळना तो मेरेन कामाक सुरवात करपाक मेळचें ना अशें खात्याच्या सूत्रांनी सांगलें.
पावसास लागून इमारतीचें पांखे गळपाक लागल्ल्यान बांधकाम खात्याच्या इमारत विभागान दोन दिसां पयलीं तें सारकें करपाच्या कामाक सुरवात केल्या. सध्या ताडपत्री घालपाचें काम चल्लां. तात्पुरतें काम करपाचे सुवातेर पुराय इमारतीची दुरुस्ती करपाची गरज पालकांनी उक्तायल्या.