वाळपय वाठारांतले शांतताये खातीर सगल्या धर्माच्या लोकांचें योगदान रामदास काणेकारः वाळपयत इफ्तार मेळावो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
वाळपयः वाळपय वाठारांत सगल्या धर्माचे लोक एकचारान रावतात. सगल्या धर्मांतल्या लोकांचो एकजून म्हत्वाची आसा. वाळपय वाठारांत शांतताय राखपा खातीर सगल्या धर्मांतल्या लोकाचें योगदान आसा. धर्मीक गजाली वयल्यान कसलेय तरेची समस्या उप्रासची न्हय हे खातीर दरेकल्यान सादूर रावपाक जाय अशें वाळपय नगरपालिकेचो आदलो नगराध्यक्ष रामदास काणेकार हांणी सांगलें.
वाळपय शारांत मुसलमान भांवांच्या फुडाकारान इफ्तार मेळाव्याचें आयोजन केल्लें. तातूंत आपलें मनोगत उक्ताायतना काणेकार हांणी हिंदू- मुसलमान- किरिस्तांव हाचे मदल्या एकचाराची जायती उदारणा दिली. ल्हान-सान गजालीं वयल्यान धर्मीक तेढ तयार करपाचो यत्न कांय कडेन जाता. वाळपय वाठारांत तशें जायना. सगल्या धर्माचे लोक एकजुटीन रावतात. फुडाराक  लेगीत ती तशीच आसपाक जाय अशें काणेकार हांणी सांगलें.
मुसलमान भावांनी आयोजीत केल्ल्या इफ्तार मेळवाव्यांत सगल्या धर्माचे प्रतिनिधी हाजीर आशिल्ले. सगल्यांनी इफ्तार पार्टींत वांटो घेतलो.