वाळपय पालिकेच्या कामगारांक पगार मेळ्ळोः संपाचो निर्णय रद्द

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
वाळपयः पगार मेळना जाल्यार संपार वचपाची शिटकावणी दिल्ल्या नितळसाण कामगारांक पालिका मंडळान सोमारा सकाळीं पगार दिल्ल्यान तांणी संपाचो निर्णय रद्द केलो. अर्थीक कारणाक लागून नितळसाण करपी कामगारांक जुलय म्हयन्याचो पगार दिवपाक कळाव जाल्लो.
कामगारांक पगार फाटल्या शुक्राराक दिताशि्ल्ले. मात मुख्याधिकाऱ्याक त्या दिसा एके खाशेले बसकेक हाजीर रावपा खातीर पणजे वच्चें पडलें. ताका लागून तो दिवप शक्य जालें ना. पगार दिवपाची सगळी वेवस्था केल्ली. कामगारांनी जे तेरेन पालिका मंडळाची बदनामी करपाची घेतिल्ली भूमिका सारकी नाशिल्ली अशें नगराध्यक्ष सेहझीन शेख हिणे तिचे कडेन संपर्क सादलो तेन्ना सांगलें,
मुख्याधिकारी सूर्याजीराव राणे हांणी शुक्राराक कामा खातीर आपणाक पणजे वच्चें पडिल्ल्यान पगार दिवपाक कळाव जालो अशें स्पश्ट केलें. पालिकेची अर्थीक स्थिती सारकी ना. महसूल जमा जायना ताका लागून कर्मचाऱ्यांक पगार दिवपा खातीर सर्कस करची पडटा अशें तांणी सांगलें. पालिकेक पयलीं म्हयन्याक 55 लाख रुपये ऑक्ट्रोय मेळटातलो. तो संध्या बंद जाल्ल्यान पालिकेचें अर्थकारण इबाडलां अशें राणे हांणी सांगलें.