वाळपय जवाहन नवोदय विद्यालयांत उजो पालोवपाची दाखयलीं प्रात्यक्षिकां

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
वाळपयः आपत्कालीन येवजण्यां संबंदी दरेकल्यांचे सहकार्य म्हत्वाचें आसता. खंयच्या वेळार खंय आपत्कालीन परिस्थिती उप्रासल्यार ताचें प्रतिकूल परिणाम जायत्या पांवड्यार जातात. हाका लागून जे सुवातेर आपत्कालीन परिस्थिती तयार जाता थँय साबार लोकांक सहकार्य करपाची संद मेळ्ळ्यार ताणे ती घेवपाक जाय अशें वाळपयच्या उजो पालोवपी दलाचो अधिकारी संसोष गावस हांणी सांगलें. वाळपयच्या जवाहर  नवोदय विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांक उजो पालोवपाची प्रात्यक्षिका दाखोवपाचे कार्यावळींत ते उलयताले.
बिरेस्तारा (19 मे) सकाळीं 11 वरांचेर संतोष गावस आनी तांच्या सांगात्यांनी ही प्रात्यक्षिकां करून दाखयली. विद्यालय आनी प्रबंधन समिती अध्यक्ष मृणाल भेंडवडेकर हांणी सुरवेक येवकार दिवन उजो पालोवपी दळाच्या कर्मचाऱ्यांची विद्यार्थ्यांक वळख करून दिली. ते उपरांत गावस हांणी उज्याच्या धोक्याची म्हायती दिली. उज्या पसून संरक्षण करप गरजेचें मात उजो लागतगीर कशे तरेन ताचेर नियंत्रण मेळोपाक जाय हाची म्हायती दरेकल्याक आसप गरजेचें. ते संबंदिची प्रात्यक्षिकां जायते कडेन आमी दाखयतात आनी ताचो बरो फायदा जाता अशें गावस हांणी सांगलें, नवोदयाच्या विद्यार्थ्यांनी आनी शिक्षकांनी घेतिल्ले म्हायतीच्या आदारान फुडाराक जर आपत्कालीन परिस्थिती तयार जाल्यार तिचेर नियंत्रण मेळोवपाचे दृश्टिकोनांतल्यान यत्न करचे अशें तांणी मागलें.
तरेकवार उजो रोधक उपकरणा कशी हाताळचीं हाची म्हायती विद्यार्थ्यांक दिली. तांणी उजो पालोवपाची प्रात्यक्षिका केलीं.