वाळपयची उच्च माध्यमीक इमारत रेवाडल्या समस्यांनी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

केन्नाय कोसळपाचे धडेर; पालकांनी उक्तायली भिरांत, दुरुस्तीचो प्रस्ताव सरकारा कडेन पडून

उसगांव: सत्तरी म्हालांतली, खास करून वाळपय मतदारसंघांतली वाळपय सरकारी उच्च माध्यमीक विद्यालय इमारतीची सद्या वाताहात जाल्या. हें उच्च मध्यमीक विद्यालय गांवगिऱ्या वाठारांतल्या सगल्या सामान्य लोकां खातीर सामचें लागींचें अशें विद्यालय. पूण सद्याचे घडयेक इमारतीची परिस्थिती पळयत जाल्यार ती केन्नाय कोसळूंक शकता अशी भिरांत विद्यालयाचे पालक संघटणेन उक्तायल्या.

विद्यालयाच्या इमारतीक सामकी देंवती कळा लागल्या. ताका लागून वर्गांत बसून इकरावीचें, बारावीचें शिक्षण घेवप विद्यार्थ्यां खातीर घातक थारता अशें पालक संघटणेचें म्हणणें आसा.

20 जानेवारी 1985 दिसा बुन्याद घालून 14 ऑगस्ट 1986 दिसा ह्या विद्यालयाचें उक्तावण तेन्नाचे मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे हांचे हस्तुकीं जाल्लें. आयज इमारतीक 36 वर्सां जायत आयल्यांत. सद्याचे घडयेक वर्गांत पावसाचें उदक झिरपत आसा अशें पालकांनी सांगलें.

विद्यालयाच्या हॉर्टिकल्चर विभागाचे वेगळे वटेन स्वतंत्र वर्ग आसा. तो सामको कोसळपाचे धडेर आसा. पाखें नळ्यांचें आशिल्ल्यान पावसांत अदीं मदीं उदक झिरपता. एखादो पोरणो वाडो वा गुदांव अशेंच भायल्यान वर्गाची पळोवणी केले उपरांत दिसून येता.

शौचालयाची स्थिती बरी ना. हे विशीं विद्यालयाचे पालक शिक्षक संघटणेचे अध्यक्ष संतोष गांवकार हांणी सांगलें. विद्यालयाची ताकतिकेन दुरुस्ती करची ह्या हेतून दोन वर्सां पयलीं भौशीक बांदकाम खात्याच्या इमारत विभागांत नवीन दुरुस्तीचो प्रस्ताव धाडिल्लो. पूण अजून लेगीत ह्या प्रस्तावाचेर विचार सरकारान केल्लो ना. ताका लागून दुरुस्ती प्रस्तावाची फायल सरकारा कडेन तशीच पडून आसा.

तशें पळोवंक गेल्यार सत्तरी म्हालांतलें एकसुरें अशें सरकारी माध्यमीक विद्यालय आसा. जंय गरिबांतल्या गरिबाक बारावीचें विज्ञान, वाणिज्य, कला, हॉर्टिकल्चर विभाग अशे शिक्षण घेवंक मेळटा. पूण सरकारी अनास्थेक लागून विद्यार्थ्यांक जीव मुठींत धरून शिक्षण घेवचें पडटा. विद्यालयाचीं जनेलां बरे स्थितींत नात. इमारतीक पूर्णवेळ पावसाच्या दिसांनी शेळ येवन एखादे कावलाक काडिल्ली इमारत अशीच दिसता.

विद्यालयांत सुमार 500 परस चड विद्यार्थी शिक्षण घेतात. अशें आसून लेगीत सरकारान प्रस्तावाचो अजुनूय विचार करून कारवाय गतीन करपाची गरज आशिल्ली. पूण ताचे कडेन आडनदर केल्या. इमारतींत जाय आशिल्ल्यो गरजेच्यो सुविधा दुरुस्ती कामांतल्यान पुरोवंक जाय. हें विद्यालय केंद्र बिंदू आसा. तांचें संवर्धन जावपा खातीर इमारतीची नवी दुरुस्ती सामकी गरजेची जाल्या. कांय गांवगिऱ्या वाठारांतल्या भुरग्यां खातीर विद्यालयाक बस सेवा लेगीत जाय. आमी ह्या विशया कडेन भलायकी मंत्री हांच्या कानार गजाल घालतले अशें संतोष गांवकार हांणी सांगलें.