वाद दिव्यदृश्टीचो

Indian guru yoga. Grandfather in the asana position. Old man meditating in a lotus pose. Cartoon character on isolated background.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

बाबा, बुवा हांचे मुखार भावीक वतात, तांकां आडावप कायद्याचे, श्रद्धेचे नदरेन चुकीचें थारतलें. भाविकांनी स्वताच सारासार विचार करून, स्वताचें कसलेंच लुकसाण जावचें ना, हें पळोवन मुखार वचपाक जाय.

अामचो भारत श्रद्धाळूंचो देश. श्रद्धाळू भावीक साधू, संतांचेर पूर्ण विस्वास दवरून तांकां शरण वतात. परमेश्वरूच मानतात ते तांकां. भारतांत एका परस एक निसुवार्थी, नितळ मनाचे संत जावन गेले. कांय जाणांनी तर आपलो धर्म खंयचो हें पसून सांगलें ना. कांय संतांनी मठ, संस्थानां स्थापन करीनासतना आपली लाखांनी रुपयांची मालमत्ता समाजाक दान केली. आयज पसून असले संत घडये देशांत आसतले. दुसरे कडेन लोकांक नाडपी, भुलोवपी, लोकांच्या जिवाचेर ‘खावन पिवन मजा’ करपी ‘हाय- फाय’ साधूय सगल्या धर्मांनी आसात. कांय जाण बंदखणींतूय गेल्यात. कांय दिसां पयलीं बाबा बागेश्वर देशभरांत तांचे दिव्यदृश्टी, चमत्कारा खातीर सोशल मिडिया, खबरां चॅनलांचेर गाजताले. हालींच तांकां महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे श्याम मानव हांणी आव्हान दिलें आनी ते परतून चर्चेंत आयले.
छतरपूर- गडाच्या (मध्यप्रदेश) बागेश्वर धाम पिठाच्या बाबा बागेश्वर हांचें खरें नांव धीरेंद्रकृष्ण शास्त्री. पिराय फक्त 26 वर्सां. तांचो आजो, बाबा गांवांनी राम, सत्यनारायण कथा सांगतात. घरचो दूद विकपाचो वेवसाय. गरिबींतल्यान वयर सरिल्ले धीरेंद्र शास्त्री बीए मेरेन शिकल्यात. ते दरबार आयोजित करतात आनी लोकांच्यो समस्या आयकतात, उपाय सांगतात. करणी, चेटूक कोणे केलां तें सांगतात. मदींच पौराणिक व्यक्तीं कडेन आपूण फोनाचेर उलयलों, अशेंय सांगतात. तांचो युट्यूब चॅनल आसा. 5 ते 13 जानेवारी मेरेन नागपूरांत ते भगवद् गितेचेर प्रवचन दिवपाक आयिल्ले. तेन्ना श्याम मानव हांणी तांकां दिव्यशक्ती खरी हें सिद्ध करून ३१ लाखांचें इनाम जिखचें अशें सांगलें. आमी हाडटात, त्या लोकांचे फोन क्रमांक, पिराय, नांवां वळखूचीं आनी कुडींत दवरिल्ल्यो कांय वस्तूय. अदमास 90 टक्के खरो आयल्यार, माफी मागतां आनी सांगल्यार समितीय बरखास्त करतां, अशें आव्हान तांकां मानव हांणी दिलें. तें स्विकारी नासतना बाबान नागपूर सोडलें, असो दावो मानवान केला. तर दोन दिसांच्यो सगल्यो कार्यावळी अचकीत रद्द करच्यो पडल्यो, म्हूण आपूण गेलों, अशें बाबा म्हणटात. हाचे वयल्यान देशभरांतल्या खबरां चॅनलांचेर, सोशल मिडियाचेर फाटले दोन दीस शाब्दीक लटाफट चल्ल्या. बाबांचे समर्थक म्हणटात, हिंमत आसल्यार हेर धर्माच्या बाबांक हें आव्हान दियात, तर विरोधकाचें मत, खरेंच दिव्यशक्ती आसा जाल्यार आव्हान स्विकारपाक कितें हरकत आसा? बाबान तांकां बागेश्वराक येवन म्हजी परिक्षा घेयात अशें सांगलां, तर महाराष्ट्रांत जाय थंय पत्रकारांच्या सामकार ती दिवची, असो मानव हांचो आग्रो. काल मानव हांकां जिवेशीं मारपाच्यो धमक्यो आयिल्ल्यान तांची सुरक्षा वाडयल्या.
टीव्ही वयल्या चर्चांनी जादुगार सुहानी शहान ‘ही दिव्यशक्ती न्हय, तर एक कला, हातचलाखी’ अशें सांगलें…. आनी स्वताच मोबायल नंबर आनी एके बायलेच्या मनांत कितें चलतां तें वळखून दाखयलें. ज्योतिष पिठाचे शंकराचार्च स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हांणी ‘अलौकिक शक्ती आसा जाल्यार जोशीमठ मुंगरता तो थांबोवन दाखयात,’ अशें सांगलें. ‘दिव्यशक्ती आसा जाल्यार, घरांतले तणाव पयस करात, धर्मांतरां, आत्महत्या थांबयात. चमत्काराचो समाजाक लाव जावंक जाय, नाजाल्यार तो फक्त लोकांच्या दोळ्यांक उदक लावपाचो प्रकार थारता’, अशेंय तांणी म्हणलां. मानव हांच्या म्हणण्या प्रमाण, ‘चमत्कार करतां, अशें सांगप हो पसून कायद्या प्रमाण एक गुन्यांव.’
बाबा, बुवा हांचे मुखार भावीक वतात, तांकां आडावप कायद्याचे, श्रद्धेचे नदरेन चुकीचें थारतलें. भाविकांनी स्वताच सारासार विचार करून, स्वताचें कसलेंच लुकसाण जावचें ना, हें पळोवन मुखार वचपाक जाय. कारण हाचे पयलीं उत्तर भारतांतल्या 2- 3 स्वाम्यांचेर लिंगीक गुन्यांवांचे आरोप सिद्ध जाल्यात. ते सध्या बंदखणींत आसात. श्रद्धेचो गैरफायदो घेवन लोकांची दिशाभूल करपी, तांच्या भावनां कडेन खेळपी, तांकां नाडपी ‘सगल्याच धर्मां’च्या साधवांचेर सरकारान कारवाय करपाचो वेळ आयला. प्रत्येकाक समस्या आसतात, त्यो तांणी कुलदेवाची भक्ती, प्रार्थना करून, स्वता यत्न करून सोडोवंक जाय. कबीर, गाडगेबाबा, स्वामी समर्थ, साईबाबा, तुकाराम हांचे सारके संत आयज मेळप कठीण. तेन्ना आपले श्रद्धेचो, भावनांचो कोणाक गैरफायदो घेवपाक दिवचो न्हय. हातूंतच आमचें, गांव, राज्य, देशाचें हित आसा.