वादावादीक लागून म्हापशेंच्या जामा मशिदीचे सभेंत गोंदोळ

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
म्हापशेंः आंगड- म्हापशें हांगचे जामा मशिदीचे समितीचेर आपल्या चल्यांची बेकायदेशीरपणान वांगडी म्हणून नोंदणी करप, तांका बसकेंत प्रवेश दिवप, समाजांतल्या हेर लोकांक वांगडी करून घेवप ना अशे आरोप करून मशिदीचे साबार बसकेंत विरोधी गटान बोवाळ घातलो. तणावाची स्थिती उप्राशिल्ल्यान निमाणे ही बसका रद्द करची पडली.
फाटल्या आयतारा मशीद समितीची साबार बसका मयुर हॉटेलाच्या सभाघरांत आयोजीत केल्ली. त्या वेळार सुमार दोन वरां बोबाळ सुरू आशिल्लो. बसकेंत आनी सभाघरा भायर दोन गटांत वादावादी जावन एकमेकांचेर आरोप करपाचो प्रकार जालो. विरोधी गटाचें फुडारपण करपी फिरोज खान हांचे वांगडीपण रद्द केल्ल्यान तांका समितीन सभाघरांत येवपाक विरोध केलो. उपरां ताणी आपल्या हेर वांगड्यांक घेवन बसकेंत गोंदोळ घालपाक सुरवात केली. सभाघरा भायर जे गोंदोळ घालतात ते समितीचे वांगडी नात असो दावो मशीद समितीन ह्या वेळार केलो.
मशीदीचे बसकेंत तणाव जाला ही म्हायती मेळटकूच म्हापशें पुलीस स्टेशनातंलो उपनिरीक्षक सुनील पाटील, विराज कोरगांवकार आनी तांच्या पंगडान कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रश्न उप्रासचो ना हाची जतनाय घेतली. जोड मामलेदार वर्षा परब बसकेचे सुवातेर हाजीर आशिल्ली.
समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी आनी वांगड्यांनी रगताच्या नात्याचो नेम लागू करून आपल्या भुरग्यांची समितीचेर वांगडी म्हणून नोंदणी करून तांकां वळखपत्रां दिल्ली. साबार बसकेंत तांचें वांगडीपण मानून घेवपाचें थारिल्लें. रगता नात्यांतल्यांक वांगडी करून घेवपाचो कसलोच नेम ना. आमच्या गटांतल्या  तरणाट्यांक समितीचेर घेवपाचो आग्रो करून विरोधी गटान बससेंत बोवाळ घातलो.
जोड मामलेदार वर्षा परब हिणे दोनूय गटांचें म्हणणे आयकूल घेतलें. मशीद समितीचो अध्यक्ष फिरोज कटवालियान कायदो आनी सुवेवस्थेच्या मुद्द्याक लागून बसका रद्द केल्ल्याचें जाहीर केले.