वादळ आनी पावसाक लागून लोकजीण विस्कळीत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

झाडां पडपा सयत घरांनी उदक भरपाचे प्रकार

पणजी : फांतोडेच्या पावसाक लागून गोंयांत झाडां पडपा सयत घरांनी उदक भरपाचे प्रकार घडले. लायटीच्या सरयांचेर झाडां आनी खांदे पडिल्यान खूबशे कडेन लायट नाशिल्ली. हाका लागून लोकजीण विस्कळीत जाली. पणजेंत सगल्यांत चड म्हणल्यार 40.5 मिमि (पावणे दोन इंच) पावसाची नोंद जाल्या. पावसा उपरांत आयतारा खर वत आशिल्लें. फुडले तीन दीस पावसाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला.

गोंयांत उजो पालोपी दळाक 22 कॉलां आयलीं. हातूंतलीं चडशीं कॉलां उदक भरत आशिल्ल्याचीं आनी झाडां पडपाचीं आशिल्लीं. हेर वाठारा परस पणजेंत सगल्यांत चड पावस पडलो. ते भायर म्हापशें, पोरणें गोंय, मुरगांव, सांखळे, सांगें वाठारांत पावस पडला. सुमार 80 हजारांचें लुकसाण जालें जाल्यार 3 लाख 10 हजाराचीं मालमत्ता वाटावपाक उजो पालोपी दळाक येस आयलां.

शेनवारा दिसभर हवामान नितळ आसलें. रातीं उसरां गडगड मारून पावसाक सुरवात जाली. हाका लागून वीज गायब जाली. दोना पावल झाड कोसाळ्ळें. हाका लागून सुमार 75 हजारांचें लुकसाण जालें. 3 लाखाची मालमत्ता वाटावपाक उजो पालोपी दळाक येस आयलें. दोना पावला पिझा हट हांगा माड पडलो. करंजाळे कामत क्लासीक तशेंच कामत रॉयल इमारतींत उदक आयलें. म्हापशें गिरी हांगा लेगीत झाड पडिल्ल्याची नोंद उजो पालोपी दळा कडेन जाल्या. पणजेंत पावसाचें प्रमाण हेर वाठारां परस चड आशिल्लें. हाका लागून पणजेंतील लोकजीण चड प्रमाणांत विस्कळीत जाली. फांतोडेक लागून येरादारी नाशिल्ली. हाका लागून येरादारीची कोंयडी जावपा सयत वाहनांचें लुकसाण जावंक ना.

हवामान खात्यान पावसाचो अदमास उक्तायिल्लो. रातीं उसरा विजेच्यो जोगलावण्यो जावन गडगड सुरू जालो आनी पावसाक सुरवात जाली. ताळगांव, बांबोळे, म्हापशें, पणजी, पोरणें गोंय, मुरगांव, काणकोण, दाबोळी ह्या सगल्या वाठारांनी पावस पडलो. गडगड आनी पावसाक लागून वीज गायब जाली. सगली कडेन वायरी तुटल्यो. आयतारा सकाळीं दुरुस्तीचें काम सुरू आसलें. म्हापशें तशेच गांवगिऱ्या वाठारांनी आयतारा सकाळीं लायट नाशिल्ली.

हवामानाचो वत आनी पावसाचो खेळ सुरूच आसा. फांतोडेर पावस पडले उपरांत आयतारा खर वत आशिल्लें. चडां चड 34.2 अंश तापमानाची नोंद जाल्या.

आडवेळ्या पावसाक

लागून बार्देस काळखांत

आडवेळ्या पावसाक लागून बार्देस म्हालांत लायट वचपाचो प्रकार परतून घडलो. हळदोणें मतदारसंघांतल्या कांय वाठारांनी वीज पुरवण धा वरांनी परतून सुरू जाली. वीज खातें अजुनूय मॉन्सूनपूर्व परिस्थितीक सामकार वचपाक तयार नाशिल्ल्याचें हाचे वयल्यान स्पश्ट जालां.

म्हापशें शारा सयत बार्देस म्हाल फाटले कांय दीस वीज लोड शेडिंगेक सामकार वता. आयतारा फांतोडेर आडवेळ्या पावसाक लागून म्हालांत काळखाचें साम्राज्य पातळ्ळें. लोकांक सात वरां विजे बगर रावचें पडलें. उपरांत वीज कर्मचाऱ्यांनी दोश सोदून वीज पुरवण परतून सुरू केली.

पोंबुर्फ्यां मुखेल रस्त्यार पावसाक लागून आंब्याचो खांदो तुटून पडलो. हो खांदो वीज सरयांचेर पडिल्ल्यान सरयो तुटल्यो. तशेंच दोन लायटीचे खांबे मोडून पडले. काल सकाळीं स वरांचेर उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी तीन वरां खर कश्ट घेवन खांदो कापून रस्तो मेकळो केलो.

ठिकाण पावस

म्हापशें 28 मिमि

फोंडें 1 मिमि

पणजी 40.5 मिमि

पोरणें गोंय 10.2 मिमि

सांखळी 5.2 मिमि

काणकोण 3.2 मिमि

दाबोळी 1.8 मिमि

मुरगांव 7.8 मिमि

सांगें 8.4 मिमि