वादळी वाऱ्याचो सत्तरी म्हालाक धपको

वाळपय- फोंडें मार्गार कणकिरे वाठारांत कोसळिल्लें झाड.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वाळपय- फोंडें मार्ग तीन वरां, वाळपय होंडा मार्ग एक वर ठप्प

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

वाळपयः बिरेस्तारा आयिल्ल्या वादळी वाऱ्याचो व्हड धपको सत्तरी म्हालाक बसलो. वाळपय- फोंडें मार्गा वयल्या कणकिरे वाठारांत झाड पडिल्ल्यान तीन वरां येरादारी ठप्प जाली. तशेंच वाळपय- होंडा मार्गा वयल्या सालेली वाठारांत झाड पडिल्ल्यान एक वर येरादारी आडावली. नगरगांव भटवाडी वाठारांत झाड पडिल्ल्यान वीज सरयांचें व्हड प्रमाणांत लुकसाण जालें.

मजगतीं, सत्तरी म्हालांतल्या खूबशा वाठारांतली वीज पुरवण खंडीत जाल्या. राती उसरां मेरेन वीज पुरवण जाग्यार पडटली, अशी म्हायती अधिकाऱ्यांनी दिल्या.

बिरेस्तारा सकाळच्यानूच वादळी वारें मारतालें. ताच्या वांगडा पावसानूय नेट धरिल्लो. हाका लागून लोकजीण विस्कळीत जाली. बिरेस्तारचो दीस वाळपय उजो पालोवपी दळाच्या जवानां खातीर आव्हान दिवपी थारलो.

मेळिल्ले म्हायती प्रमाण कमकिरे वाठारांत सकाळीं 9 वरांच्या सुमाराक रस्त्याचेर झाड पडलें. हाका लागून दोनूय वटांनी गाडयांची रांक लागली. वाळपय उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी ताकतिकेन घडणुकेचे सुवातेचेर वचून झाड कुशीक काडपाचें काम हातांत घेतलें. हें झाड कांपून रस्त्या वयलें कुशीक काडपाक तांकां सुमार तीन वरां लागलीं.

वाळपय- फोंडें मार्गाचेर व्हड प्रमाणांत येरादारी जाता. मडगांव, वास्को वटेन वचपी गाडयो ह्याच मार्गाचो वापर करतात. झाड पडिल्ल्यान ह्या मार्गा वयली येरादारी तीन वरां आडावली.

अशेच तरेन सकाळीं 10 वरांच्या सुमाराक सालेली वाठारांत रस्त्याचेर झाड पडलें. हे संबंदांतली म्हायती मेळटाच उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी ताकतिकेन घडणुकेचे सुवातेचेर वचून रस्तो मेकळो केलो. ह्या वावराक तांकां सुमार वरभर लागलें.

वाळपय- होंडा वचपाचो हो मुख्य मार्ग. प्रवाशी बशी तशेंच हेर गाडयो ह्याच मार्गाचो वापर करतात. सालेली झाड पडिल्ल्यान ह्या मार्गा वयली येरादारी सुमार वरभर ठप्प जाली. नगरगांव भटवाडी वाठारांत झाड पडून वीज सरयांचें लुकसाण जालें. रातीं उसरां मेरेन ह्या वाठारांतली वीज पुरवण बंद आशिल्ली. हे संबंदांतली म्हायती वाळपय वीज कार्यालयाक दिल्या. ताची दुरुस्ती रोखडीच हातांत घेतले, अशें अधिकाऱ्यांनी स्पश्ट केलां.

वीज सरयांचें व्हड प्रमाणांत लुकसाण

कणकिरें आनी सालेली वाठारांत झाडां पडिल्ल्यान वीज सरयांचें व्हड प्रमाणांत लुकसाण जालां. ताका लागून गुळेली तशेंच भोंवतणच्या वाठारांतली वीज पुरवण बंद आसा. सालेली वीज सरयांचेर झाड पडिल्ल्यान भुंयपाल, सालेली आनी भोंवतणच्या वाठारांतली वीज पुरवण बंद आसा. तीन लायटीचे खांबे मोडिल्ल्यान आनी वीजेच्या सरयो तुटिल्ल्यान सुमार लाखभर लुकसाण जाल्ल्याचो अदमास आसा. वीज सरयाचें दुरुस्तीकाम हातांत घेतलां. रातीं उसरां मेरेन वीज पुरवण जाग्यार पडटली, अशी म्हायती अधिकाऱ्यांनी दिल्या.