वादळी वाऱ्याक लागून सत्तरींत वीज खात्याचें व्हड लुकसाण

वीज वाहिन्यांचेर पडिल्लें झाड

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हादय न्हंयेचे पातळेंत वाड; झाडां पडून येरादारी ठप्प

वाळपय: काल (शुक्रारा) दीसभर सत्तरी म्हालांत वादळी वाऱ्याचो फटको बसून वीज खात्याचें व्हड प्रमाणांत लुकसाण जालां. कांय गांव सोडल्यार हेर कडेन वीज पुरवण सुरळीत करपाक खात्याची यंत्रणा येसस्वी थारल्या.

काल सकाळ सावन नेटाचो वारो व्हांवतालो. ह्या वाऱ्याक लागून वीज वाहिन्यांचें व्हड प्रमाणांत लुकसाण जालां. झाडां पडपाच्या प्रकारांतूय वाड जाल्या. हाका लागून उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी पडिल्लीं झाडां रातीं उसरां मेरेन कुशीक काडपाक येस मेळयलें.

मेळिल्ले म्हायती प्रमाण कोकोटे पशुपती केंद्राचे वादळी वाऱ्याक लागून विजेचे स खांबे मोडले. वीज वाहिन्यांचेंय व्हड प्रमाणांत लुकसाण जालां. तेच प्रमाण वेळग्यां भटवाडी वाठारांत विजचे स खांबे मोडले. हाका लागून वाठारांतली वीज पुरवण ठप्प जाली. हो प्रकार काल सांजवेळा घडिल्ल्यान थंय दुरुस्तीचें काम हातांत घेवंक मेळ्ळें ना. पूण आयज सकाळीं हें काम हातांत घेवन वीज पुरवण सुरळीत करतले अशी म्हायती वीज खात्याचे सहाय्यक अभियंते दीपक गांवस हांणी दिली.

तेच प्रमाण होंडं वाठारांतले स खांबे मोडिल्ल्यान तीन लाखाचें लुकसाण जाल्ल्याची खबर आसा. ह्या वादळी वाऱ्याक लागून दीसभरांत सुमार वीस खांबे मोडून पडिल्ल्यान वीज खात्याक सुमार चार लाखाचें लुकसाण जाल्ल्याचो अदमास उक्तायतात.

मजगतीं, सेगीत वादळी वाऱ्याचो फटको बसत आशिल्ल्यान खूबशे वीज वाहिन्याचे तुटपाचे प्रकार घडूंक लागल्यात. हाची खाशेली दखल घेवन वाळपय वीज खात्याचे यंत्रणेन काल सकाळ सावनूच कामाक सुरवात केल्ली. सांजवेळ मेरेन कांय गांव सोडल्यार हेर गांवांतली वीज पुरवण पूर्वपदार हाडपाक येस मेळ्ळें.

जंय वीज पुरवण खंडीत जाल्या थंय दुरुस्तीचें काम शेनवारा हातांत घेवन सांजवेळ मेरेन पुराय करतले अशें दीपक गांवस हांणी सांगलें.

मजगतीं, सातोडें वाठारांत पणसाचें झाड पडून वीज वाहिन्यांचें लुकसाण जालें. पर्यां आंबोशी वाड्या वयल्या भितरल्या रस्त्यार झाड पडून कांय प्रमाणांत येरादारी ठप्प जावपाचो प्रकार घडलो. गावणें वाठारांत सांजवेळा स वरांच्या सुमाराक रस्त्यार झाड पडिल्ल्यान येरादारीक आडखळ जाली. वाळपय जिल्होधिकारी कचेरे कडेन झाड पडलें. हाका लागून कांय प्रमाणांत कर्मचाऱ्यांक समस्येक तोंड दिवचें पडलें.

रस्त्यार पडिल्लीं झाडां कुशीक काडपा खातीर वाळपय उजो पालावपी दळाच्या कर्मचाऱ्यांनी म्हत्वाचें योगदान दिलें. हातूंत एस. के. गांवकार अशोक नायक, सुधाकर गांवकार, रामा नायक, अविनाश गांवकार, डी जे गांवस, देविदास गावडे हांचो आस्पाव आसा.

उजो पालोवपी दळाचे अधिकारी संतोष गांवस हांणी दिल्ले म्हायती प्रमाण जंय अडचणी निर्माण जाल्ल्यो त्यो सगल्यो पयस केल्यात. सद्या तरी खंयचोच रस्तो बंद नासून सगले रस्ते येरादारी खातीर उक्ते आशिल्ल्याचें तांणी ह्या वेळार सांगलें.

सत्तरी म्हालांतल्या दोंगराळ वाठारांत व्हड प्रमाणांत पावस पडत आशिल्ल्यान म्हादय न्हंयच्या उदकाची पातळी ल्हवू ल्हवू वाडूंक लागल्या. सद्या तरी म्हादय न्हंय नेटान व्हांवूंक लागल्या. पावसाचे प्रमाण रातभर उरत जाल्यार न्हंयेच्या उदकाचे पातळेंत आनीक वाड जावपाची शक्यताय आशिल्ल्यान लोकां मदीं भिरांतीचें वातावरण पातळ्ळां.