वादळाक लागून लुकसाण जाल्ल्यांक अर्थीक मजत करतले: रवी नायक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फोंडें: गोंयांत वादळाक लागून घरांचेर विवीध प्रकाराचीं झाडां कोसळून लुकसाण जावपाचे प्रकार घडत आसात. त्या वेळार लुकसाण जाल्ल्यांक अर्थीक मजतीची गरज आसता. लुकसाण जाल्ल्यांक मजत दिवपा खातीर यत्न करतले अशें कृशी मंत्री रवी नायक हांणी काल (बुधवारा) नाल्लाच्या उत्पादना संबंदी आयोजीत केल्ले कार्यशाळेच्या उक्तावणा वेळार सांगलें.

कृशी आनी किसान आनी कल्याण मंत्रालय आनी गोंय राज्य कृशी संचालनालय हांचे वतीन आयोजीत केल्ले कार्यशाळेंत नाल्ल विकास मंडळाचे संचालक ई आरावाझो, कृशी खात्याचे संचालक नेव्हील आफोंसो आनी उपसंचालक संजीव मयेंकार हाजीर आशिल्ले.

फळांच्या झाडां सयत फुलांची झाडां लावप सामकी गरजेचीं आसात. शारांतल्या विवीध सुवातांनी फ्लॅटांत रावपी लोकांक सुवात उणी आशिल्ल्यान तांकां फुलांची झाडां दिवपाचो यत्न कृशी खात्या वतीन करतले. गोंयांत नाल्लाचें पीक वाडोवपा खातीर दरेक शेतकारान यत्न करूंक जाय अशें कृशी मंत्री रवी नायक हांणी सांगलें.

कृशी मंत्री रवी नायक हांचे हस्तुकीं दिवली पेटोवन कार्यशाळेचें उक्तावण करून, पांडुरंग पाटील हांचो भोवमान केलो.