वागान उडकी घेतली आनी….

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वाग कितली पयस उडकी घेवन शिकार करता, ते दाखोवपी हो व्हिडियो. हांगा चली आनी वागा मदीं घटमूट वणत आसा आरश्याची.