वजन वाडल्यार जावंक शकता सांधेदुखीचे त्रास

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भारतांत दरवर्सा संधिवाताचें (हांडां, धोंपरां दुखप प्रमाण वाडत आसा. ह्या दुयेंसाक लागून सांध्यांक सूज येता. हालींसराक तरणाटेय सांध्यांच्या दुखण्याचे बळी जावपाक लागल्यात. हो दुयेस मनशाची कमर, हात आनी धोंपराक जाता. सांध्यांच्या दुखण्याक लागून कांय प्रकरणांनी दुयेंतीक संधिवातूय जाता. ह्या दुयेंसाक लागून कुडीची रोगप्रतिकार शक्त सांध्यांचेर आक्रमण करता. ताका लागून कुडींत सुज येता. वजन वाडप हें सांध्ये दुखपाचें एक मुखेल कारण. ज्या लोकांक बीएमआय (Body Mass Index) चड आसता तांकां हेरांपरस सांध्यांचो दुखपाचो धोको चड आसता. अशे स्थितींत सांध्ये दुखप जावचे न्हय म्हणून वजन नियंत्रणांत दवरप गरजेचें.
वजन नियंत्रणांत दवरपा खातीर दोतोर उण्या परिणामाचो व्यायाम करपाचो सल्लो दितात. हे खातीर तुमी पेंवपाक वा चलपाक वचूंक शकतात, जाका लागून सांध्यां लागसारचे चडशे स्नायू घट जातात. वजन नियंत्रणांत दवरपाक आहाराची भुमिका म्हत्वाची आसता. आहारांत सदांच फळां, भाजयो, पुराय कड्डणां आनी ओमेगा- 3 फॅटी अॅसिडांचो आस्पाव करचो. चड चरबी आशिल्ले अन्न खावचे न्हय. कारण चरबीयुक्त खाणांक लागून वजन वाडटा आनी सांध्यांचे दुखणे वाडता. अशें परिस्थितींत जेवणाची जतनाय घेवप गरजेचें.
सांध्ये दुखप जावचे न्हय म्हणून वजन नियंत्रणांत दवरप म्हत्वाचें. हाचे खातीर व्यायाम आनी खावपाची संवय सुदारप गरजेचें. संधिवात आशिल्ल्या लोकांक वैयक्तीक उपचाराचो फायदो जाता. हातूंत शारिरीक उपचार करूं येता. तशेंच वजन नियंत्रणांत दवरूंक ना जाल्यार सांध्ये दुखप सयत हेर जायते दुयेंस जावंक शकतात. अशें परिस्थितींत वजन नियंत्रणांत दवरप गरजेचें आसता. ते खातीर जिणे पद्दतीचेरूय लक्ष दिवपाक जाय. तुमची न्हीदपाची आनी उठपाची वेळ थारावची. रातच्या वेळार उसरां जेवण जेवचें न्हय. साकर, मीठ आनी मैदो उणो वापरचो अशें तज्ञ दोतोर सांगतात.