लो ग्रेड म्हालाचें निर्यात शुल्क रद्द करचें

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुख्यमंंत्र्यांंची केंद्रीय अर्थ मंंत्री सीतारामना कडेन मागणी

पणजी : केंद्रान खण निर्यात शुल्कांत वाड करची न्हय. लो ग्रेड खण निर्यात शुल्क 50 टक्के करिनासतना तें पयलीं सारकें रद्द करचें अशी मागणी मुख्यमंंत्री डॉ. प्रमोद सावंंत हांंणी केंद्रा कडेन केल्या. केंद्रीय अर्थ मंंत्री निर्मला सीतारामन हांंचे कडेन मुख्यमंंत्र्यांंनी ही मागणी केली. ह्या वेळार पंंचायत मंंत्री मॉवीन गुदिन्हो हाजीर आसले.

मुख्यमंंत्री डॉ. प्रमोद सावंंत हे आयतारा दिल्ली गेले. तांंचे सयत पंंचायत मंंत्री मॉवीन गुदिन्हो हे लेगीत दिल्लींत आशिल्ले. आयतारा मुख्यमंंत्र्यांंनी केंद्रीय बाेट बांदणी आनी बंंदर मंत्री शर्वानंंद सोनोवाल हांंची भेट घेतली. हाचे उपरांंत सोमारा तांंणी केंद्रीय अर्थमंंत्री निर्मला सीतारामन हांंची भेट घेतली.

गाेंयचो खण म्हाल स्टील उद्देगा खातीर पुरक ना. तो निर्यात करचो पडटा. निर्यात शुल्क वाडलें जाल्यार गोंंयच्या खण उद्देगाक तें परवडपाचें ना. हे खातीर निर्यात शुल्क पयलीं सारकें रद्द करचें अशी मागणी मुख्यमंंत्र्यांनी केली.

भेटींत जीएसटीचेर लेगीत चर्चा जाली. जुलय सावन केंद्र सरकार जीएसटी भरपाय बंंद करपाचो आसा. ल्हान राज्यांंक हाचो फटको बसतलो. ल्हान राज्यांं खातीरची जीएसटी भरपाय बंंद करची न्हय अशी मागणी मुख्यमंंत्र्यांनी केल्या.

कोरोनाक लागून सगले वेवसाय बंंद आशिल्ले. गोंयांतलो खण उद्देग बंंद आसा. पर्यटन उद्देग आतांच सुरू जाला. हे फाटभुंयेर केंद्रान गोंयां सयत ल्हान राज्यांंची जीएसटी भरपाय बंंद करची न्हय अशी मागणी जाली. जीएसटी भरपाय बंंद जाली जाल्यार गोंयाक 1 हजार कोटींंचो फटको बसपाची शक्यताय आसा.