लोलयें- पोळें पंचायत मंडळाचो विधवा प्रथे आड थाराव पास

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
काणकोणः लोलयें- पोळें पंचायत मंडळान आपल्या कार्यकाळांतले निमणे बसकेंत पंचायत वाठारांत विधवा प्रथेक विरोध करपी थाराव पासा केलो. सरपंच सचीन नायक हांणी हो थाराव मांडलो. आदलो सरपंच अजय (अजीत) लोलयेकारान ताका अनुमोदन दिलें आनी सगळ्या पंच वांगड्यांनी तो एकमतान पास केलो.
धोव मेल्ले बायलेक साबार धर्मीक कार्यावळींनी सवाश्ण बायले प्रमाण मान दिवचो अशें आवाहन  पंचायत मंडळान पंचायत वाठारांतल्या हिंदू लोकांक केलां. राण बायलांक सध्या जी वागणूक दितात ती बंद करपा खातीर राज्यांत सुरू आशिल्ले मोहिमेक तेंको दिवपा खातीर हो थाराव पंचायत मंडळान पास केला अशें सरपंच नायक हांणी सांगलें.
समाजांतली अन्यायकारक विधवा प्रथा सामकी बंद करून राण बायलांक सन्मानान वागोवचें. फाटल्या जायत्या वर्सां सावन चलत आयिल्ली विधवा प्रथा बंद जावन राण बायलांक सौभाग्यवती प्रमाण वागोवन तांचेर जावपी अन्याय पसय करतले अशें ह्या थारावांत म्हणलां.
सध्याच्या पंचायत मंडळाच्या कार्यकाळांतली निमणी बसका 15 जूनाक जाली. सगळे 9 पंच वांगडी बसकेक हाजीर आशिल्ले. पास केल्लो थाराव पंचायत प्रशासन खात्याक धाडटले.