लोबो आड एफआयआर नोंद

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

बेकायदो बांदकामां करूंक नात, कागदपत्रां सादरः लोबो


म्हापशेंः पर्रां शेत जमनींत बेकायदो मातयेचो भराव घातिल्ल्याच्या आरोपा खाला म्हापशें पुलिसांनी विरोधी पक्षफुडारी मायकल लोबो आनी तांची घरकान्न आमदार डिलायला लोबो हांचे आड गुन्यांव दाखल केला. नगर नियोजन कायद्या खाला हो गुन्यांव नोंद केला.
 मजगतीं, आपूण पर्रां हांगाचे शेत जमनींत कसल्याच प्रकाराची बेकायदो बांदकामां करूंक नात. गरजेचे परवाने घेवनूच आपूण थंय शेत लागवड करपाचे थारायलां, अशें स्पश्टीकरण मायकल लोबो हांणी दिला. तशेंच संबंदींत जमनीची कागदपत्रां लोबो हांणी म्हापशें पुलिशेंत सादर केल्या.
उत्तर गोंय नियोजन विकास प्राधिकरणाचे विक्रम टेंगसे हांणी 2 मे दिसा म्हापशें पुलिशेंत लोबो जोडप्या आड बेकायदो शेत जमनींत मातयेचो भराव घातिल्ले प्रकरणांत कागाळ दाखल केल्ली. ते प्र्रमाण सर्वे क्र. 10/8, 10/9 आनी 10/10 हे जमनींत मातयेचो भराव घालून ती पुरयिल्ल्याच्या आरोपा खाला पुलिसांनी बुधवारा नगर नियोजन कायदो कलम 17 ब खाला गुन्यांव दाखल केला.
फाटल्या 2 मे दिसा नगरविकास मंत्र्यान लोबो जोडप्या आड बेकायदो शेत जमनींत मातयेचो भराव घालप तशेंच दोंगर कातरिल्ले प्रकरणांत दावो करपी पोस्ट सोशल मिडियाचेर घातिल्ली. ते उपरांत तेच दिसा दनपारां उत्तर गोंय नियोजन विकास प्राधिकरणान विरोधी पक्षफुडारी मायकल लोबो आनी तांची घरकान्न डिलायला लोबाे हांचे आड म्हापशें पुलिशेंत कागाळ दाखल
केल्या.
पर्रां गांवांतले वयल्या सर्वे क्रमांकाच्या शेत जमनींत बेकायदो मातयेचो भराव घालून शेत जमीन पुरयल्या. नगर नियोजन कायदो कलम 17 अ, 17 ब आनी रान संवर्धन कायदो 1984चे उल्लंघन केल्ल्याचो आरोप दवरून काँग्रेस आमदार मायकल आनी ताची घरकान्नी डिलायला हांचेर आरोप केला. तेच दिसा मायकल लोबो हांणी पत्रकार परिशद घेवन आपल्या वयले सगल्या आरोप भायरायिल्ले.
एनजीपीडीएच्या कागाळे प्रमाण पुलिसांनी 3 मे दिसा सदर जमनी संबंदांत कागदपत्रां सादर करपाची समन्स नोटीस लोबो जोडप्याक धाडिल्ली.
ह्या समन्साच्या आदारार मायकल लोबो आनी तांची घरकान्न डिलायला लोबो हांणी बुधवारा म्हापशें पुलिशेंत हजेरी लायली. कागदपत्रां सादर करून तांणी आपले म्हणणें पुलिसां मुखार स्पश्ट केले.

लोबो हांच्या म्हणण्या प्रमाण, संबंदींत जमनींतली सर्वे क्रमांक 10/9 हीच जमीन आपल्या मालकीची आसा. थंय शेत लागवड करतात. संबंदींत सरकारी यंत्रणां कडल्यान गरजेचो परवानो घेवन पंप हावस आनी ग्रीन हावसाचें बांदकाम सुरू केलां. हेर दोन सर्वे क्रमांकांतली जमीन आपली नासून पुलिसांची दिशाभूल करपाचो प्रकार आसा, असो दावो लोबो हांणी केला. तशेंच तांणी सर्वे क्रमांक 10/9 ची कागदपत्रां पुलिसांक सादर केल्यात.