लोबोन कागदपत्रांं तयार दवरचींः खंवटे

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दर्यादेगे वेल्या बेकायदाे वेवसायांंचेर जातली कारवाय

पणजी : मायकल लोबोन मानग्याची दुकांं काडून बचाव करचो न्हय. कागदपत्रांं तयार दवरचीं. वेवसाय कायदेशीर आसा जाल्यार तांंकां भियेवपाची गरज ना. बेकायदाे वेवसाय आसत जाल्यार कारवाय जातली अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंंवटे हांंणी म्हणलें.

विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबो हे म्हजे इश्ट आसात. आमी दोगांनी वांंगडाच विधानसभेंत प्रवेश केला. आतां तांंणी आपल्या बचावा खातीर मानग्याची दुकांं काडचीं न्हय अशें खंवटेन म्हणलां.

जमनीचे गैरवेव्हार तशेंच बेकायदाे रुपांंतरणा आड कारवायेची प्रक्रिया सुरू आसा. नगर नियोजन मंंत्री विश्वजीत राणे हांणी हें योग्य पावल उबारलां. जांचो वेवसाय कायदेशीर आसा तांंणी भिरांंत बाळगुपाचे गरज ना अशें खंवटेन म्हणलें.

दर्यादेग वाठारांत बेकायदाे मसाज पार्लर तशेंच हेर गजाली चलतात. हांंचे आड पर्यटन खात्या वतीन कारवाय जातली. बेकायदाे गजालींंची म्हायती आसल्यार लोकांंनी ती खात्याक दिवची. कायदेशीर वेवसाय वा वेव्हार सुरू उरतले. बेकायदाे वेवसाय बंंद जावपाकूच जाय. पर्यटकांं खातीर नितळ आनी सुरक्षीत गोंंय दवरपाची गरज आसा. ह्या हेतान सरकाराचो वावर सुरू आसा, अशें रोहन खंंवटे हांंणी म्हणलें.