लोकोत्सवांतल्यान गोंयची संस्कृताय तिगून उरता

धनगर भाव दसरो मनयतना. (निवृत्ती शिरोडकार)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

प्रवीण आर्लेकार: मोपा दसरो उमेदीन आनी भक्तीभावान मनयलो

पेडणें: धनगर समाजाचो दसरो म्हळ्यार इतिहासीक आनी परंपरीक लोक उत्सव. ह्या लोकोत्सवांतल्यान आमची संस्कृताय तिगून उरता, अशें पेडणें मतदारसंघाचे आमदार प्रवीण आर्लेकार हांणी कासरवर्णी मोपा पठाराचेर धनगर समाजाच्या परंपरीक दसर्‍याच्या उत्सवाक हजर राविल्ले तेन्ना पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलें.  

धनगर समाजाचो दसरो उत्सव कसो मनयतात तें जाणून घेवपा खातीर आमदार प्रवीण अर्लेंकार हांणी काल धनगर पठाराक भेट दिली आनी थंयच्या जाणकारांच्यो समस्या आयकून घेतल्यो. 

धनगर समाजांतल्या लोकांनी आमदाराक प्रस्न विचारतना म्हणलें, सरकारान जीं 14 घरां बांदल्यांत त्या घरांक पावसांत गळटी लागता. आजून मेरेन तीं घरां आमच्या नांवाचेर जावंक ना. हाचेर आमदार प्रवीण आर्लेकार हांणी जाप दितना, धनगर समाजाचे सगळे प्रस्न सोडयतलों. तशेंच जांचीं घरां आजूनय नांवाचेर जावंक ना तीं घरां तांच्या नांवार जावपाक सरकार सगळे तरेचे यत्न करतलें अशें आश्वासन तांणी दिलें.

दसरो मोपा धनगर भावांचो व्हडलो उत्सव. धनगर भाव तीन दीस दसरो मनयतात. आपट्याचीं पानां दसर्‍या दिसा भांगर म्हणून वापरतात. दसरो नवरात्रांच्या आठव्या दिसा माटोळी बांदून, देवपुजेक लावन दसर्‍याक सुरवात जाता. ह्या दिसाक जागोर म्हणटात. चवथीक जशी माटोळी बांदतात तशीच माटोळी दसर्‍याक बांदतात. ते माटोळेक नाल्लाचे तोरण बांदतात. दर एका तोरणांत पांच नाल्ल आसतात. त्याच दिसा करांडे आनी पिठाची पिठली शिजोवन नैवेद्य दाखयतात. देवतेक कांबळीर दवरून ताचेर कपडे मांडून पुजेक लायता. 

धनगर भावांचो नवमीचो दसरो नवरात्रांच्या णव्व्या दिसा कपडे उदकान धुवन देवाक परत पुजेक लायतात. हो दीस दसर्‍याचो आसता. ह्या दिसा पुर्वजांची याद म्हणून दवरिल्ल्या पाषाणांची पुजा करतात. रातचे धनगर भाव दरेका घरांत वचून धनगर नाच सादर करतात. धवे कपडे जाचें नांव झगो, माथ्यार पगडी असो भेस करून ते नाच सादर करतात. तांकां साथ दिवपाक ढोलाचो आवाज आनी मुरलेचो स्वर आसता. ह्या वेळार ताकान भरिल्ले बुडकुले वाट्टात. 

नवरात्रांच्या धाव्या दिसा शिलंगण अशें नांव धनगर दितात. ह्या दिसा सगळीं धनगर कुटुंबां देवाक, नवेंच शेणान सारयल्ल्या हाडग्यांत बसून एका झाडा खाला कांबळीचेर पुजा करतात. हे सुवातेरूय धनगर नाच सादर करतात. भायल्या सगळ्या देवांक नाल्ल दवरून सगळ्यांचो सांबाळ करपा खातीर सांगणें करतात. उपरांत सगळ्या देवांच्या नांवान आरती करतात. सगळ्यांक नाल्लाची कातली दितात. रातच्या वेळार ज्या घरांत देव पुजेक लायता थंय एकठांय जावन तोरण देंवयतात. दरेका तोरणाचा एक नाल्ल काडटात. हाची कांथली दरेका घरांत पावयतात. हो दसर्‍याचो तिसरो आनी निमाणो दीस आसता. 

काल धनगर नागरिकांनी मोपा कासारवर्णेें पठाराचेर परंपरीक रितीन दसरो उमेदीन आनी भक्तीभावान मनयलो.