लोकायुक्त : मंंत्री, आमदारांं विरोधांतल्या कागाळींंचें प्रमाण जाता उणें

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

अंंदूं दाखल जाल्ल्या 4 कागाळीं पैकीं एक कागाळ मंंत्री, आमदारा आड

पणजी : लोकायुक्तांं कडेन दाखल जावपी कागाळींं मदीं मंंत्री, आमदारांं आड दाखल जावपी कागाळींंचें प्रमाण उणें जायत आसा. अंंदूं ज्यो 4 कागाळी/याचिका दाखल जाल्यात ते पैकीं फक्त 1 कागाळी मंंत्री, आमदारा आड आसा. हेर 3 कागाळी/याचिका सरकारी अधिकाऱ्यांं आड आसा.

लोकायुक्तांं कडेन ज्यो कागाळी येतात तांंचे कायदेशीर पद्दतीन दखल घेवन सुनावणी जाता. सगल्या याचिकांचेर सुनावणी जाता. याचिकादार योग्य म्हायती वा पुराव्यांंच्या आधाराचेर याचिका दाखल करपाक जाय. आरोप वा अर्दकुट्या म्हायतीच्या आधाराचेर कागाळी केल्यो, जाल्यार त्यो भायर पडटल्यो. बऱ्याच कागाळींं/याचिकांंच्या सुनावणी वेळार कागाळदार गैरहाजीर रावता. कांय वेळार बाजू मांडपी वकील वेळ मागून घेता. हाका लागून सुनावणी फुडें धुकलची पडटा. कागाळदार तशेंच प्रतिवाद्यांंक बाजू मांडपा खातीर संंद दितात, अशें लोकायुक्त अंंबादास जोशी हांंणी सांंगलें.

पयली वर्साक वीस ते पंचवीस नव्यो कागाळी आयल्यो जाल्यार तातूंतल्यो धा तरी राजकारण्यांं आड (मंंत्री, आमदार, आदले मंंत्री) आसताल्यो. अंंदूं कागाळी उण्यो जाल्यात. हातूंत परत मंंत्री, आमदारांं परस सरकारी अधिकाऱ्यांं आड कागाळींचें प्रमाण चड आसा, अशें आंकड्यांंचेर नदर मारल्यार कळटा. उद्देगीक उदरगत म्हामंंडळांत (आयडीसी) निधीचो गैरवापर केल्ल्या प्रकरणांत म्हामंंडळाचे अध्यक्ष आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड आनी उद्देग मंंत्री मॉवीन गुदिन्हो हांंचे आड कागाळ/याचिका दाखल जाल्या. ही कागाळ ट्रोजन डिमेलो हांंणी दाखल केल्या. कागाळीचेर आतां 11 सप्टेंबराक सुनावणी जातली. निर्गत मुळाव्या सुविधांंच्या उदरगती खातीर आयडीसीक अर्थीक मजत दिवपाची केंद्राची येवजण आसा. हे येवजणे खाला आयडीसीक मेळिल्ल्या 50.44 कोटींंच्या निधीचो गैरवापर जाला. म्हालेखापालाच्या अहवालांत असो उल्लेख आसा. हे उल्लेखा उपरांंत ट्रोजन डिमेलो हांंणी म्हायती हक्क कायद्या खाला म्हायती घेवन कागाळ/याचिका दाखल केल्या. उद्देगीक उदरगत म्हामंंडळाचे (आयडीसी) अध्यक्ष आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड, उद्देग मंंत्री मॉवीन गुदिन्हो, मुखेल सचीव आनी आयडीसीचे वेवस्थापकी संंचालक याचिकेंत प्रतिवादी आसात. केंद्रान मंंजूर केल्लो निधी आयडीसीन वेर्ण्यां पयलींच्याच प्रकल्पांंचेर खर्च केलो. गुन्यांव दाखल जावन प्रतिवाद्यांंची चवकशी जावची, अशी मागणी याचिकेंत आसा.

हे याचिके भायर लोकायुक्तांं कडेन आनीक 3 याचिका दाखल जाल्यात. कामगार उपआयुक्तां आड दाखल जाल्ले कागाळींतल्या कागाळदाराक मरण आयलें. हाका लागून ही कागाळ/याचिकेची सुनावणी लोकायुक्तांंनी बंंद केली.

मुरगांव नगरनियोजन प्राधिकरणा आड एका याचिकेचेर सुनावणी सुरू आसा. कागाळदाराक वेपारी परवानो नुतनीकरणा खातीर ना हरकत दाखल्याची आवश्यकता आशिल्ली. तो मेळपाक आडखळ आयिल्ल्यान ताणें लोकायुक्तांं कडेन कागाळ केल्या. हे याचिकेचेर सुनावणी सुरू आसा.

तशेंच सहकारी संंस्थांंच्या मडगांव, सहाय्यक निबंंधकांं आड फ्लॅट प्रकरणी कागाळ दाखल जाल्या. हाचेर सुनावणी सुरू आसा.

कामगार उपआयुक्तां आड दाखल केल्ल्या कागाळदाराक हालींच मरण आयलें. हाका लागून सुनावणी बंंद जाली. हेर तीन याचिकांं आड सुनावणी सुरू आसा.