लोकसहभागांतल्यान जैवविवीधतेचें संवर्धन जावप सकारात्मक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

डॉ. प्रदीप सरमोकादमः जैवविवीधता दिसा निमतान विवीध उपक्रमांचे आयोजन


पणजी: गोंय हें आकारान देशांतलें ल्हान राज्य आसले तरी सगल्या प्रकाराच्या जैवसंपदेचें वरदान गोंयाक लाबलां. दर्यादेगो, न्हंयो, तळयो, दोंगर, रानां, प्राणी आनी वृक्षसंपदा म्हणल्यार गोंयचें वैभव. ते खातीरूच गोंयांत जैवविवीधतेचे व्हड म्हत्व आसा. जैवविवीधतेचे संवर्धन करपाक लोकसहभागांतल्यान यत्न जावप, ही सकारात्मक गजाल आसा. राज्य जैवविवीधता मंडळाच्या फुडाकारान विवीध पांवड्यार हें काम सुरू आशिल्ल्याची म्हायती मंडळाचे वांगडी सचीव डॉ. प्रदीप सरमोकादम हांणी दिली.
जागतीक जैवविवीधता दिसा निमतान गोंयांत सुरू आसपी ह्या संवर्धन उपक्रमाची तोखणाय करप म्हत्वाचें. पुराय संवसारभर जैवविवीधता सध्या धोक्यांत आसा. बदलती जीणशैली, दोंगर कापणी, प्राण्यांची हत्त्या आनी हातूंत भर म्हणून सैमीक अरिश्टां, जागतीक तापमानवाड, वातावरण बदल अशी विवीध संकश्टां सध्या उबीं आसात.
फाटल्या कांय दिसांनी अमेझॉन रानाक लागिल्लो उजो ही भिरांकूळ घडणूक आसा. जैवसंपदेचे संवर्धन जावप काळाची गरज आसा. ते खातीर जागृताय जावप म्हत्वाचें. तेच दिशेन मंडळान पावल उबारलां. गांवागांवांनी सुरू केल्ल्या जैवविवीधता जननोंदणी पत्रकाचो (पीपल्स बायोडायव्हर्सिटी रजिस्टर) उल्लेख जावपाक जाय. कारण ह्याच माध्यमांतल्यान गांवांतले नागरीक आपल्या वाठारांत आसपी जैवविवीधता सरकाराचे नदरेक हाडून दिता. मंडळानूय उजजिवीका आनी जैवविवीधता हांचो समन्वय सादून कार्यावळ राबोवपाचे यत्न सुरू केल्यात. खासा उल्लेख करपाचो म्हणल्यार कुडतरींतल्या पाटणी तांदळाचें पुनरुज्जीवन ही बरी देख आसा, अशी म्हायती सरमोकादम हांणी दिली.
पर्यावरण अभ्यासाच्या स्वतंत्र विभागाची गरज
गोंय विद्यापिठऋंत जैवविज्ञन विशया खाला वनस्पती आनी प्राणिशास्त्रांत संशोधन अभ्यास सुरू आसा. मात पर्यावरणाच्या अभ्यासा खातीर वेगळो विभाग ना. वर्सभरा पयलीं पर्यावरणशास्त्र अभ्यासक्रम सुरू केला. मात जैवविवीधतायेचेर काम करपाक एक वेगळो विभाग आसपाची गरज आसा.

10 वर्सां खातीर रणनीती, कार्यपद्दतीचे नियोजन
जैवविवीधतेच्या संवर्धना खातीर ते उपक्रम राबयतात तातूंत फुडल्या 10 वर्सां खातीर संवर्धनाची रणनीती आनी कार्यपद्दती कार्यावळ आंखल्या. ह्या माध्यमांतल्यान विवीध प्रजातींच्याे 16 उपसमित्यो केल्यात. (सस्तन प्राण, सुकणीं, पांखो हांचो आस्पाव). दरेक समितींत तज्ञांचो आस्पाव आसतलो. नवी प्रजाती सोदप, अस्तित्वांत आशिल्ल्या अानी नव्यान सोदिल्ल्या प्रजातींच्या जतना खातीर गरजेचे उपक्रम राबोवपा खातीर फुडाकार घेतले, अशें सरमोकादम हांणी म्हणलें.

वैजइश्ट कार्ड दिवपी गोंय देशांतलें पयलें राज्य
विवीध आयुर्वेदीक वखदांचो वापर करून जायत्या दुयेंसांचेर उपचार करतात. आयुर्वेद वखदां विशीं लोकां मदीं जागृताय जावप गरजेचें. गोंयांत गांवपांवड्या वयल्या वैजांक वैजइश्ट कार्ड दिलां. वैजइश्ट कार्ड दिवपी गोंय देशांतलें पयलें राज्य. हो उपक्रम देशांत पयलेच खेपे राबयला, अशें सरमोकादम हांणी म्हणलें.