लेखी हमी दिवची नात, परतून सेवेंत घेयात

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आंदोलक सेविकांनी मुख्यमंत्र्यांची मागणी न्हयकारली

पणजी : राजकी हेतान आमी आंदोलन करूंक नाशिल्लें. ते केल्ले खातीर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत जे पद्दतीन आमचे कडेन लेखी हमी मागयतात, ती आमी दिवपाक शकनात. उपोशणा मजगतीं मरण आयल्यार जाता, पूण परतून सेवेंत घेतले खेरीत आमी आंदोलन बंद करची नात, अशी शिटकावणी पणजे आझाद मैदानाचेर उपोशण करपी आंगणवाडी सेविकांनी सरकाराक दिल्या.
आंगणवाडी सेविकानी बेगोबेग आंदोलन थांबोवचे आनी हाचे मुखार राजकी पक्षां कडल्यान प्रेरीत आशिल्ल्या आंदोलनानी वांटो घेवची नात, अशी लेखी हमी दिवची नात, परतून सेवेंत घेयात आंदोलक सेविकांनी मुख्यमंत्र्यांची मागणी न्हयकारली
लेखी हमी दिल्यार उपोशणाक बशिल्ल्या सात सेविकांक परतून सेवेंत घेवपाक सरकार तयार आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान दोन दिसां पयलीं सांगिल्लें. पूण आमी लेखी हमी दिवची नात, पूण सरकारान आमकां परतून सेवेंत घेवचे हे मागणेचेर त्यो ठाम आसात.
ज्या आंदोलनांत वांटो घेतिल्ल्याचो दोश दिवन आमकां सेवेंतल्यान काडल्यात, त्या आंदोलनांत देड हजार आंगणवाडी कर्मचारी वांटेकार जाल्ल्यो. पूण फक्त आमकां सात जाणांकूच सेवेंतल्यान निलंबीत केल्या. अशें सेविकांनी सांगलें.

आंदोलन फाटीं घेवपाची खात्या कडल्यान धमकी
महिला आनी बाल कल्याण खात्या कडल्यान आमकां आंदोलन फाटीं घेवपाची धमकी मेळटा. खात्याच्या सचिवान आमची भेट घेवन कांय अटी दवरिल्ल्यो. त्यो आमी मान्य करूंक नात. ताका लागुनूच खात्या कडल्यान आमची छळणूक जाता, असो आरोप आंदोलक सेविकांनी केलो.