लिंगीक अत्याचार प्रकरणांतल्या दुबाविताक केरळांत घेतलो ताब्यांत

The depression woman sit on the floor with sexual harassment concept

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वास्को: एका सान पिरायेचे चलयेचेर जाल्ल्या लिंगीक अत्याचार प्रकरणांत जाय आशिल्ल्या दुबावितान वास्को पुलीस पंगडाक बिहार, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू आनी केरळ अशी धांवपळ करपाक लायली. पूण निमाणें केरळांतल्या बालुसेरी हांगा ताका ताब्यांत घेवन वास्को पुलीस पंगड गोंया येवपाक भायर सरल्यात. मूळ बिहारचो आशिल्ल्या मनजीत कुमार (21) हो कामा निमतान वास्को रावतालो. सदर घडणूक घडले उपरांत ताणें धांव मारिल्ली.

हांगासरल्या एका सान पिरायेचे चलयेचेर लिंगीक अत्याचार केल्ल्या प्रकरणांत एका तरणाट्या आड वास्को पुलीस स्टेशनार फाटल्या मंगळारा (10 तारखेक) कागाळ दाखल केल्ली. ते कागाळे प्रमाण वास्को पुलिसांनी ताचे आड भादंसंच्या 376 कलमा खाला तशेंच गोंय बाल कायदो (8) आनी पोस्को खाला गुन्यांव दाखल केल्लो.

ही घडणूक फेब्रुवारी 2022त घडिल्ल्यान वास्को पुलिसांनी त्या तरणाट्याचो सोद घेवपाचो यत्न केलो, पूण तो सांपडलो ना. हे घडणुके उपरांत त्या तरणाट्यान धांव मारिल्ल्याचें दिसून आयिल्ल्यान वास्को पुलिसांनी भाडेकार पडटाळणी अर्जाचो उपेग केलो. त्या वेळार तो बिहारचो आशिल्ल्याचें उक्तें जालें. बिहारांत चवकशी करतकूच तो बिहारांत नाशिल्ल्याचें स्पश्ट जालें. ताका लागून वास्को पुलिसांनी ताचो सोद चालूच दवरिल्लो.

तो बिहारांतल्यान आंध्र प्रदेशांत. थंय सावन तामिळनाडूंत गेल्ल्याचें समजलें. ताचो सोद घेवपी पुलीस पंगड ताच्या मागार आशिल्ले. निमाणें तो बालुसेरी केरळांत आशिल्ल्याचें कळटकूच ताका ताब्यांत घेतलो.